TEHTON S.R.L. – plan de reorganizare

TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD - SECȚIA A II-A CIVILĂ,

DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

DOSAR: 2028/112/2014

DEBITOARE: TEHTON S.R.L. – în insolvenţă, in insolvency, en procédure collective

 

PLAN DE REORGANIZARE

S.C. TEHTON S.R.L.

Societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective

 

 

 

 

 

 

Bistrița, 02.09.2016

Cuprins

 1. Aspectele preliminare privind procedura de reorganizare a Societății 4

1.1  Cadrul legal 4

1.2 Autorul planului și durata de implementare. 6

1.3 Scopul Planului 6

 1. Necesitatea reorganizării societății 7

2.1  Aspecte economice. 7

2.2 Avantajele reorganizării societății 8

2.2.1 Premisele reorganizării societății 8

2.2.2 Avantaje generale față de procedura falimentului 8

2.2.3  Comparația avantajelor reorganizării în raport cu valoarea de lichidare a societății în caz de faliment  9

2.2.4  Avantajele pentru principalele categorii de creditori 11

 1. Prezentarea societății 12

3.1  Identificarea societății 12

3.2 Obiectul de activitate. 12

3.3 Asociații. Capitalul social 12

3.4  Scurt istoric al Societății și al managementului acesteia. 12

3.5 Situaţia generală economică în care a apărut insolvenţa. 13

3.5.1 Analiza și evoluția pieței 13

3.5.2 Tendințele viitoare ale pieței 14

3.6 Analiza evoluției patrimoniului Societății și a principalilor indicatori financiari 16

3.7  Principalele cauze care au determinat starea de insolvență a Societății 22

 1. Starea Societății la data propunerii Planului 23

4.1  Evaluarea activului companiei 23

4.2. Pasivul societății 26

4.2. Structura actuală a managementului 28

4.3. Simularea falimentului 28

 1. Strategia de Reorganizare. 32

5.1  Măsuri adecvate pentru punerea în aplicare a planului 32

5.2 Măsuri privind restructurarea operațională și financiară. 32

5.2.1 Măsuri de optimizare a managementului 40

 1. Previziunile financiare pe perioada planului de reorganizare. 40

6.1  Previziunea asupra bugetului de venituri și cheltuieli 40

6.2 Activitatea de exploatare. 41

6.3 Activitatea de valorificare a activelor. 41

6.4 Previziuni privind fluxul de numerar. 42

 1. Distribuiri 43

7.1  Modul de plată al creanțelor. 43

7.1.1   Distribuiri către creditorii garantați prevăzuți de art. 100, alin. (3), lit. a) din Legea nr. 85/2006. 44

7.1.2 Distribuiri către creditorii bugetari prevăzuți de art. 100, alin. (3), lit. c) din Legea nr. 85/2006. 44

7.1.3 Distribuiri către creditorii chirografari prevăzuți de art. 100, alin. (3), lit. e) din Legea nr. 85/2006. 45

7.2 Tratamentul creanțelor. 45

7.2.1   Categoriile de creanță care nu sunt defavorizate prin plan. 46

7.2.2   Categoriile de creanțe defavorizate prin plan. 46

7.3 Prezentarea comparativă a sumelor estimate a fi distribuite în procedura de faliment cu cele distribuite în planul de reorganizare. 47

7.4. Tratamentul corect și echitabil al creanțelor. 49

7.5 Programul de plată al creanțelor. 50

7.6 Retribuția persoanelor angajate conform art. 102, alin. (4) din Legea nr. 85/2006. 50

 1. Efectele confirmării planului. Concluzii 51

8.1  Efectele confirmării planului 51

8.2 Descărcarea de răspundere a debitorului 52

8.3 Controlul aplicării planului 52

8.4 Concluzii 55

 

 

1.   Aspectele preliminare privind procedura de reorganizare a Societății

 

1.1  Cadrul legal

 

Prezentul plan de reorganizare este fundamentat, din punct de vedere legal, pe normele prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind Procedura insolvenței.

 

Astfel, în Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență se regăsește alocată problematicii reorganizării o secțiune distinctă, respectiv Secțiunea a VI-a – Reorganizarea, care are în componență două subsecțiuni distincte, respectiv Subsecțiunea 1 – Planul și Subsecțiunea 2 – Perioada de reorganizare.

 

Prin prisma acestor prevederi legale, societatea debitoare, față de care s-a deschis procedura insolvenței, are posibilitatea de a-și continua existența în circuitul economic, prin reorganizarea întregii sale activități pe baza unui plan de reorganizare care, conform art. 95 alin. (1) din lege: „va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilitățile și specificul activității debitorului, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieței față de oferta debitorului, și va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică (...)".

 

În temeiul art. 94 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, prezentul Plan de reorganizare este propus de către administratorul special al societății debitoare Tehton SRL.

 

Destinatarii acestui Plan de reorganizare - denumit în continuare „Planul" sunt judecătorul-sindic și creditorii înscriși în tabelul definitiv de creanțe.

 

Condițiile preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare a activității S.C. Tehton. S.R.L., conform art. 94 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare au fost îndeplinite, după cum urmează:

 • Intenția de reorganizare a activității Societății a fost exprimată de către aceasta cu ocazia deschiderii procedurii insolvenței, aceasta depunând atașat cererii de deschidere a procedurii insolvenței intenția manifestată de către Societate, de a-și reorganiza activitatea pe baza unui plan de reorganizare.
 • Tabelul definitiv de creanțe împotriva Societății a fost depus la dosarul cauzei în data de 02.08.2016 și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 14372/28.07.2016.
 • Debitoarea nu a mai fost subiect al procedurii instituite în baza Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.
 • Nici Societatea și niciun membru al organelor de conducere al acesteia nu a fost condamnat definitiv pentru niciuna dintre infracțiunile prevăzute de art. 94 alin. (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

 

Perspectivele de redresare ale Debitoarei în raport cu posibilitățile și specificul activității desfășurate, cu mijloacele financiare disponibile sau care se pot mobiliza și cu cererea pieței față de oferta debitorului sunt detaliate în Capitolele 4-6. Măsurile pentru implementarea Planului de reorganizare judiciară a S.C. Tehton S.R.L. sunt cele prevăzute de art. 95 alin. (6) lit. A. B, E și F din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

 

Măsurile concordante cu interesele creditorilor precum și cu ordinea publică sunt prevăzute în Capitolele 5-7 din Plan.

Modalitățile de acoperire a pasivului precum și Sursele de finanțare sunt prezentate în Capitolele 6-7 ale Planului.

Programul de plată a creanțelor este prezentat în Capitolul 7.

Termenul de executare a Planului de reorganizare al Debitoarei este de 3 ani de la data confirmării acestuia, cu posibilitatea prelungirii în condițiile legii.

Având în vedere tabelul definitiv al creanțelor depus la dosarul cauzei, categoriile propuse pentru a vota prezentul plan de reorganizare potrivit art. 100 alin. (3), sunt următoarele:

 • Creanțele garantate (Art. 100, alin. (3), lit. a )).
 • Creanțele bugetare (Art. 100 alin. (3), lit. c)).
 • Creanțele chirografare (Art 100 alin. (3), lit. e)).

 

Pentru facilitatea exprimării în prezentul Plan următorii termeni vor avea următorul înțeles:

 

S.C. Tehton S.R.L. („Societatea", „Debitoarea" sau „Debitorul") - Societate aflată în procedura de insolvență cu sediul în Str. Alba Iulia, nr. 1, Municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, având CUI 3094336, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe Iângă Tribunalul București sub nr. J6/633/1994.

 

Planul de reorganizare („Planul") - prezentul plan care indică perspectivele de redresare în raport cu posibilitățile și specificul activității Societății, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieței față de oferta Societății, incluzând și programul de plată a creanțelor.

 

Programul de plată a creanțelor („Programul de plăți") - tabelul de creanțe menționat în Plan care cuprinde cuantumul sumelor pe care Debitoarea se obligă să le plătească creditorilor în perioada de reorganizare judiciară, prin raportare la tabelul definitiv de creanțe și la fluxurile de numerar aferente perioadei de aplicare a Planului.

 

Legea nr. 85/2006 privind Procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare („Legea").

 

1.2 Autorul planului și durata de implementare

 

Menționăm faptul că atât elaborarea prezentului plan de reorganizare, cât și prezentarea acestuia creditorilor a fost efectuată de către Ilișuan Ion, în calitate de administrator special al societății debitoare SC TEHTON SRL. În baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaților nr. 01 din data de 26.08.2016, domnul Ilișuan Ion a fost mandatat în calitate de administrator special pentru a efectua toate demersurile privind întocmirea și depunerea planului de reorganizare al societății debitoare Tehton SRL, în conformitate cu prevederile legale.

Această alegere a fost considerată cea mai viabilă având în vedere faptul că:

 • în baza atribuțiilor conferite de Lege, administratorul special a asigurat conducerea activității curente a societății sub supravegherea administratorului judiciar, acesta fiind desemnat de asociații societății după data deschiderii procedurii de insolvență, după această dată constituind organul de conducere al debitoarei;
 • administratorul special cunoaște domeniul de activitate al societății debitoare și va participa activ la implementarea planului de reorganizare și la negocierea condițiilor de continuare a activității pe baza acestuia cu creditorii și furnizorii Debitoarei.

În ceea ce privește durata de implementare a planului de reorganizare, în vederea acoperirii într-o cât mai mare măsură a pasivului Societății, se propune implementarea acestuia pe durata de 3 ani de la data confirmării acestuia de către judecătorul sindic.

Pe durata de implementare a planului de reorganizare activitatea Societății va fi condusă de către administratorul special al debitoarei sub supravegherea administratorului judiciar.

 

1.3 Scopul Planului

 

Scopul principal al Planului de reorganizare coincide cu scopul Legii nr. 85/2006, proclamat fără echivoc în art. 2 al legii, și anume instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvență”.

 

Planul de reorganizare al S.C. Tehton S.R.L., are ca scop principal redresarea Societății prin instituirea unei supravegheri atente din partea creditorilor și a  administratorului judiciar, precum și acoperirea într-o proporție cât mai însemnată a datoriilor acumulate. Prin prisma datoriilor de acoperit, principalul mijloc de realizare privit din perspectiva Legii privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, îl constituie tocmai reorganizarea economică a societății debitoare, salvarea și menținerea acesteia în circuitul economic și social, cu toate consecințele care decurg. Aceasta pentru că, în concepția legiuitorului, este mult mai probabil ca o afacere functională să poată genera resursele necesare acoperirii pasivului decât ar putea să o facă operațiunea de lichidare a averii unei societăți aflate în faliment.

 

Procedura reorganizării, prin continuarea activității debitorului, implică fie realizarea unor modificări de ordin structural în activitatea curentă a societății aflate în dificultate, fie implementarea unui sistem de supraveghere strict a activității societății. Această activitate va trebui pliată după noua strategie, creionată prin planul de reorganizare, unde se vor folosi resursele existente și cele care urmează a fi atrase, unde scopul final va fi de a obține profit care să-i permită societății să-și achite datoriile și să-și desfășoare activitatea.

 

Planul de reorganizare, potrivit spiritului Legii nr. 85/2006, trebuie să satisfacă scopul reorganizării lato sensu, și anume menținerea debitoarei în viața comercială și socială, cu efectul menținerii serviciilor și produselor debitorului pe piață. Totodată, reorganizarea înseamnă protejarea intereselor creditorilor, care au o șansă în plus la realizarea creanțelor lor.

Argumentele care pledează în favoarea acoperirii pasivului Societății prin reorganizarea activității acesteia sunt accentuate cu atât mai mult în actualul context favorabil al redresării și creșterii sectorului imobiliar după finalul crizei economice globale.

 

2.  Necesitatea reorganizării societății

 

2.1  Aspecte economice

 

În plan economic, procedura reorganizării este un mecanism care permite debitoarei aflată într-o stare precară din punct de vedere financiar să se redreseze și să-și reia activitatea comercială.

 

Din acest punct de vedere, reorganizarea S.C Tehton S.R.L. înseamnă trasarea realistă a unor obiective ce trebuie atinse în orizontul de timp planificat, în interiorul planului de reorganizare, realizarea surplusului necesar pentru acoperirea, conform programului de plată a creanțelor, a pasivului debitoarei.

 

Reorganizarea S.C. Tehton. S.R.L. va însemna, în principal, pentru mediul economic:

 • menținerea unui important contribuabil la bugetul local și de stat;
 • crearea de noi locuri de muncă, în condițiile în care economia națională și globală se confruntă cu o creștere a ratei șomajului;
 • rularea unor sume importante prin conturile deschise la băncile locale;
 • relaționarea pe mai departe cu potențiali clienți, generare de lichidități prin încasarea acestora;
 • colaborarea comercială cu furnizorii, atât cei de servicii, cât și de produse în interes economic reciproc.

 

2.2 Avantajele reorganizării societății

 

2.2.1 Premisele reorganizării societății

Principalele premise de la care pleacă reorganizarea S.C. Tehton S.R.L. sunt următoarele:

 • Baza materială de care dispune Societatea, care va genera profit și un flux de lichiditate suficient pentru acoperirea unei părți considerabile din masa credală;
 • Posibilitatea de a valorifica patrimoniul societății, fără a afecta activitatea efectivă a Societății, reprezentând principala sursă de rambursare pentru datoriile din timpul procedurii și cele înscrise la masa credală;
 • Eșalonarea masei credale în conformitate cu capacitatea reală de plată a companiei.

 

Votarea planului și continuarea procedurii reorganizării sunt măsuri menite prin finalitatea lor să satisfacă interesele creditorilor, precum și interesele Debitoarei care își continuă activitatea, cu toate consecințele economice și sociale aferente.

 

2.2.2 Avantaje generale față de procedura falimentului

 

 • Falimentul unei societăți situează creditorii și debitoarea pe poziții antagonice, primii urmărind recuperarea integrală a creanței împotriva averii debitorului, iar acesta din urmă menținerea firmei în viața comercială. Dacă în cazul falimentului interesele creditorilor exclud posibilitatea salvării intereselor debitorului, a cărui avere este vandută (lichidată) în întregime, în cazul reorganizării cele două deziderate se cumulează, debitorul continuându-și activitatea, cu consecința creșterii sale economice, iar creditorii profită de pe urma maximizării valorii averii și a lichidităților suplimentare obținute, realizându-și în acest fel creanțele într-o proporție superioară față de ceea ce s-ar realiza în ipoteza falimentului.
 • Făcând o comparație între gradul de satisfacere a creanțelor în cadrul celor două proceduri, aratăm că în ambele cazuri există un patrimoniu vandabil destinat plății pasivului, dar ca în procedura reorganizării, la lichiditățile obținute din eventuala vânzare a bunurilor din patrimoniul Debitoarei care nu sunt necesare reușitei planului se adaugă profitul rezultat din continuarea activității Debitoarei, toate destinate plății pasivului.

 

Procesul de reorganizare comportă și alte avantaje:

 • Continuarea activității mărește considerabil șansele ca activul societății să fie vândut ca un ansamblu în stare de funcționare (ca afacere), chiar în eventualitatea nedorită a deschiderii procedurii de faliment;
 • Societatea are costuri fixe semnificative (utilități, impozite, taxe locale etc), cheltuieli care nu pot fi amortizate decât prin desfășurarea activității de exploatare a patrimoniului de care dispune. Toate aceste cheltuieli, în cazul nefericit al falimentului Societății, ar urma să fie plătite prioritar din valoarea bunurilor vândute, conform art. 121 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 (ca și cheltuieli de conservare și administrare), împietând asupra valorii obținute din vânzare, și diminuând în mod direct gradul de satisfacere a creanțelor creditorilor.
 • Societatea are potențial și deține baza materială necesară, know-how-ul necesar pentru ca, o dată cu depășirea blocajului în care se află, să poată să-și desfășoare activitatea.

 

2.2.3  Comparația avantajelor reorganizării în raport cu valoarea de lichidare a societății în caz de faliment

 

În evaluarea realizată de către evaluatorul angajat în acest sens, cu acordul creditorilor, s-a urmărit determinarea atât a valorii de piață a activelor Societății cât și a valorii de lichidare a patrimoniului acesteia. În acest sens menționăm faptul că valoarea de piață „este suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării, între un cumparator decis și un vânzător hotărât, într-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părțile implicate au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere."  Valorificarea activelor Societății într-o procedură de faliment se realizează în condiții speciale care nu permit obținerea în schimbul activelor Societății a valorii de piață a acestora. Pentru corecta evaluare a valorii ce urmează a se obține în procedura de lichidare a activelor Societății se utilizează valoarea de lichidare definită ca „suma care ar putea fi primită, în mod rezonabil, din vânzarea unei proprietăți, într-o perioadă de timp prea scurtă pentru a fi conformă cu perioada de marketing necesară specificată în definiția valorii de piață"

Conform GN 6 - Evaluarea Societății 5.7.1.1., „în lichidări, valoarea multor active necorporale (de exemplu fondul comercial) tinde spre zero, iar valoarea tuturor activelor corporale reflectă circumstanțele lichidării. De asemenea, cheltuielile asociate cu lichidarea (comisioane pentru vânzări, onorarii, impozite și taxe, alte costuri de închidere, cheltuielile administrative pe timpul încetării activității și pierderea de valoare a stocurilor) sunt calculate și deduse din valoarea estimată a întreprinderii."

Astfel, pentru estimarea valorii care ar putea fi distribuită creditorilor în caz de faliment, a fost efectuată o evaluare recentă, la data de 18.03.2016, respectiv la o dată apropiată de momentul depunerii planului de reorganizare.

Valoarea de lichidare a activului societății debitoare stabilită de către evaluatorul independent în conformitate cu standardele internaționale de evaluare se prezintă după cum urmează:

 

Valori de lichidare

Vlichidare = 11.394.030,90 LEI

 

În condițiile în care societatea debitoare ar intra în procedura de faliment, după deducerea cheltuielilor de procedură estimate la aproximativ 6,12% din valoarea de lichidare (697.247,23 lei), precum și după plata cheltuielilor născute în timpul procedurii (estimate la aproximativ 569.701,55 lei), suma maximă ce poate fi achitată reprezintă aproximativ 28,30% din totalul creanțelor înregistrate în tabelul definitiv completat nr. 1 al obligațiilor împotriva averii debitoarei (35.781.533,45 lei). Precizăm faptul că ordinea stingerii datoriilor către creditorii societății se va efectua în conformitate cu art. 123 din Legea nr. 85/2006, astfel există posibilitatea ca anumite categorii de creditori să fie complet defavorizate de situația falimentului.

O estimare a modalității de stingere a creanțelor înregistrate în tabelul definitiv completat nr. 1, în cazul procedurii falimentului se regăsește mai jos:

 

Categorii de creanțe conform Tabel Definitiv Suma acceptată conform Tabel Definitiv Suma maximă posibilă de achitat Diferența rămasă neachitată Procentaj stingere datorii din masa credală
Total creanțe garantate (Art. 121, alin 1, pct. 2) 32.433.696,66 9.905.084,42 22.528.612,24 30,54%
Total creanțe bugetare (Art. 123, pct. 4) 84.561,00 84.561,00 0,00 100,00%
Total creanțe chirografare (Art. 123, pct. 7) 3.263.275,79 137.436,79 3.125.839,00 4,21%
Total General 35.781.533,45 10.127.082,21 25.654.451,24 28,30%

 

Menționăm faptul că totalul distribuirilor ce urmează a se efectua prin programul de plăți propus prin prezentul plan tuturor creditorilor, sunt în cuantum de 16.301.885,93 lei, reprezentând 45,56 % din totalul masei credale.

Având în vedere aspectele prezentate mai sus, putem spune că avantajele procedurii reorganizării, față de cea a falimentului prezintă interes atât din prisma valorii care poate fi distribuită creditorilor, cât și din cu totul alte puncte de vedere.

Având în vedere aceste considerente în cele ce urmează vom trata diferențiat categoriile de creditori pentru care procedura de reorganizare este mai avantajoasă decât procedura falimentului, așa cum se va observa din simularea faliment vs. reorganizare prezentată în capitolul 7.3 din prezentul Plan de reorganizare, astfel sumele distribuite prin programul de plăți sunt mai mari decât cele care pot fi obținute în cazul falimentului.

 

 

2.2.4  Avantajele pentru principalele categorii de creditori

 

Avantaje pentru creditorii garantați

 

Principalul avantaj al creditorilor garantați îl reprezintă faptul că prețul obținut pentru activele ce urmează a fi valorificate și sunt în garanția acestora, să fie mai mare decât în procedura de faliment, deoarece nu există presiunea timpului ca valorificarea să fie efectuată într-o perioadă cât mai scurtă, astfel societatea debitoare poate face marketing-ul și publicitatea pentru promovarea activelor și poate obține sume mult mai mari. De asemenea, pentru creditorul Alpha Bank SA este prevăzută în planul de reorganizare plata unor tranșe de bani din valorificarea imobilelor ce vor fi create în cadrul proiectului imobiliar ce va fi dezvoltat de societatea debitoare.

 

Avantaje pentru creditorii bugetari

 

Pentru creditorii bugetari continuarea activității economice a Societății înseamnă pe lângă încasarea integrală a creanței și menținerea unui important contribuabil la bugetul consolidat al statului, care achitând impozite și taxe aferente activității curente, întregește resursele financiare publice. Sumele viitoare ce vor fi achitate sub formă de debite aferente bugetului consolidat al statului rezultate din desfășurarea activității curente ca urmare a implementării cu succes a prezentului plan de reorganizare cu titlu de TVA, impozit pe profit și alte impozite și taxe locale.

Procesul de reorganizare oferă un avantaj evident creditorilor bugetari: instituie un regim riguros de control al plăților făcute la bugetele de stat ca urmare a derulării activității curente.

 

Avantaje pentru creditorii chirografari

 

Așa cum am mai relatat, prin începerea procedurii de reorganizare a S.C. Tehton S.R.L., principalul avantaj este acela al continuării activității și al reinserției companiei în circuitul comercial. În acest sens, Societatea păstrează relațiile cu actualii parteneri și va colabora cu alții noi, contribuind astfel la dezvoltarea mediului economic.

Reorganizarea, reprezintă singura modalitate prin care vor fi achitate sume mai mari din această categorie. De asemenea, aceasta va genera menținerea anumitor contracte cu furnizorii și cu principalii parteneri contractuali, pe care Societatea îi are în momentul de față. Păstrarea și consolidarea relațiilor comerciale cu furnizorii, în reorganizare, reprezintă un atuu major comparativ cu falimentul, întrucât în cazul celei din urmă proceduri (faliment) conduce la pierderea unui client important și inevitabil la diminuarea veniturilor realizate ca urmare a relațiilor comerciale derulate până în prezent cu S.C. Tehton S.R.L..

 

3.   Prezentarea societății

 

3.1  Identificarea societății

 

Denumire societate: S.C. Tehton S.R.L.

 

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J6/633/1994

 

Cod unic de înregistrare: 3094336

 

Sediu social: Str. Ioan Caianu, nr. 4, Municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud

 

3.2 Obiectul de activitate

 

Activitatea principală conform codificării CAEN (Ordinul nr. 337/2007): 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru constructii

Asociat Părți sociale Aport la capitalul social Cota de participare la beneficii și pierderi
ILIȘUAN GABRIELA MARIA 9   0,34%
ILIȘUAN IOAN 2.627   99,66%

 

3.3 Asociații. Capitalul social

 

Administrator statutar: ILIȘUAN IOAN

 

Administrator special: ILIȘUAN IOAN

 

3.4  Scurt istoric al Societății și al managementului acesteia

 

S.C. Tehton S.R.L. este o societate cu răspundere limitată ce a avut de la înființare și până în prezent doi asociați persoane fizice. Calitatea de Asociat majoritar al societății Tehton S.R.L. a fost deținută și o deține în prezent dl. Ilișuan Ion cu o cotă de participație la beneficii și pierderi de 99,66%.

Societatea Tehton S.R.L. s-a constituit la data de 19.08.1994, ca o societate comercială cu răspundere limitată având ca principal obiect de activitate „Fabricarea produselor din beton pentru construcții”.

 

3.5 Situaţia generală economică în care a apărut insolvenţa

 

3.5.1 Analiza și evoluția pieței

 

Piața imobiliară se poate defini ca fiind locul de întâlnire al cererii de bunuri imobile cu oferta aferentă acestora, unde persoanele (fizice sau juridice) schimbă drepturi de proprietate contra unui echivalent de numerar. Această piață se definește pe baza tipului de proprietate, potențialul de a produce venituri, localizare, caracteristicile investitorilor și al chiriașilor.

Caracteristicile pieței imobiliare sunt:

 • este dependentă de nivelul veniturilor și stabilitatea acestora;
 • fiecare proprietate imobiliară este unică, beneficiind de un amplasament fix;
 • nivelul preţurilor este influenţat de tipul de finanţare oferit de bănci, dobânzile practicate de acestea, durata rambursării creditelor şi mărimea avansului, decalaj de timp între cerere şi ofertă, fapt ce necesită un timp relativ lung de expunere la vânzare;
 • proprietatea imobiliară este un produs durabil, cu grad scăzut de lichiditate, tranzacțiile presupunând sume mari de bani;
 • piața imobiliară este o piață limitată prin suprafețele de teren existente și prin posibilitățile de dezvoltare ale acestora prin construirea de locuințe, birouri, spații comerciale sau industriale.
 • piața imobiliară nu este o piață eficientă, datorită specificului cererii și ofertei, a factorilor care acționează și a participanților;
 • proprietate imobiliară asigură satisfacerea unor necesităţi de bază: populaţia are nevoie de locuinţe, iar proprietăţile comerciale, industriale sunt legate într-o anumită măsură de satisfacerea unor nevoi de bază.

Pe piața imobiliară, oferta reprezintă numărul dintr-un tip de proprietate care este disponibil pentru vânzare sau închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită perioadă de timp. Oferta dintr-un anumit bun la un anumit preț, la un anumit moment și anume loc indică raritatea relativă a acelui bun. Oferta se referă la disponibilitățile de a schimba dreptul de proprietate al produsului imobiliar. Oferta competitivă cuprinde studierea și analiza următorilor factori: cantitatea și calitatea ofertei concurențiale, volumul construcțiilor noi, concurente sau complementare, disponibilitatea și prețul terenului liber, costurile de construcție, cauzele și numărul de proprietăți vacante, transformarea pentru utilizări alternative, disponibilitatea creditelor pentru construcții.

Piața specifică societății debitoare este cea a proprietăților imobiliare de tip spațiu industrial, cu posibilitate de transformare în spațiu de locuințe sau comercial, amplasate în zona periferică de Sud-Vest a municipiului Bistrița, în zona Complexului Dedeman.

Potrivit unui studiu realizat de compania de consultanţă imobiliară, DTZ Echinox, anul 2016, a fost unul favorabil dezvoltării pentru piaţa spaţiilor industriale şi logistice, astfel cererea se află pe un trend ascendent, iar dezvoltatorii început efectuarea de proiecte în scop speculativ. Astfel, la sfârșitul primului semestru al acestui an, numărul de spații logistice și industriale din România era de 1,9 milioane mp. Aproximativ 50% din aceste spații sunt în București (955.000 mp), în timp ce, în afara Capitalei, cele mai mari piețe în ceea ce privește numărul de spații logistice și industriale sunt: Timișoara - 12% din total, Ploiești - 10%, Brașov și Cluj - 7% fiecare.

Conform aceluiași studiu, în prima parte a anului 2015, cererea de spații industriale și logistice a crescut cu aproximativ 40% în comparație cu perioada similară din anul 2014. În total, cererea a însumat 83.000 mp și a fost egal împărțită între tranzacțiile de pre-închiriere și tranzacțiile de relocare/extindere. În București, cererea a fost de 20.000 mp și a reprezentat 25% din volumul total înregistrat. Suprafața medie închiriată în București a fost de 4.000 mp, toate tranzacțiile fiind încheiate în proiecte existente. La sfârșitul primului semestru al anului 2015, rata generală de neocupare a spațiilor logistice și industriale moderne din România este de 7%, rămânând stabilă în comparație cu începutul anului. În București, rata de neocupare a urmat un trend descendent, situându-se la aproximativ 6%.

Conform studiului efectuat de către DTZ Echinox, proiectele de tip „built-to-suit” au fost și vor continua să fie motorul principal al dezvoltării numărului actual de spații industriale și logistice. Cu toate acestea, anul 2015 a reprezentat startul pentru dezvoltările speculative. Aproximativ 30% din spațiile livrate în 2015 sunt construite speculativ, orașele care atrag astfel de investiții fiind București, urmat de Cluj și Timișoara.

În domeniul proprietăților imobiliare, cererea este cantitatea dintr-un tip de proprietate imobiliară care se dorește a fi cumpărată sau închiriată, la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită perioadă de timp. Cererea în domeniul imobiliar este influențată foarte mult de atractivitatea bunurilor prin prisma amplasamentului, a potențialului de dezvoltare a zonei, al nivelului de finisaj, al dotărilor, etc. În cazul de față, cererea pentru proprietățile debitoarei este reprezentată în special de persoane juridice care desfășoară o activitate economică sau care și-au propus desfășurarea sau dezvoltarea unei activități economice, prin urmare considerăm că atât oferta cât și cererea sunt în creștere, însă momentan oferta este mai mare decât cererea.

 

3.5.2 Tendințele viitoare ale pieței

 

Conform unui articol din ziarul local Vocea Transilvaniei din luna mai 2015, piața imobiliară din municipiul Bistrița trecea prin cea mai prolifică perioadă de după criza financiară din 2008, atunci când tranzacțiile au înghețat, iar investitorii au fost nevoiți să renunțe pentru o perioadă la afacerile imobiliare. Potrivit specialiștilor imobiliari, nu numai că „piața a început să se miște” în municipiul Bistrița, ci și numărul cererilor a devenit mai mare decât numărul ofertelor imobiliare existente pe piață. Asta înseamnă că și prețurile apartamentelor au crescut ușor, iar proprietarii pot să țină de preț în așteptarea clientului ideal. „Prețurile apartamentelor au crescut față de aceeași perioadă a anului trecut cam cu 100 euro pe un metru pătrat în municipiul Bistrița pentru că piața a început să se miște. În medie, un apartament de 60 de metri pătrați se vinde acum cu  35.000 de euro, iar unul de 70 de metri pătrați cu 40.000. Desigur, depinde mult de zonă, cu cât e mai central, cu atât mai bine. Ce am observat însă este faptul că prețurile tind să mai crească, ofertele bune fiind tot mai puține. Cumpărătorii nu prea mai găsesc apartamente în zone accesibile, la etaje intermediare, de asta proprietarii își permit să mențină prețul ridicat și să ceară mai mult”, a precizat pentru Vocea Transilvaniei consilierul imobiliar Tiberiu Hotin.

În ciuda numărului mare de cereri, investitorii au fost mai rezervați în 2015 în privința construcțiilor noi. „Investițiile la ora actuală se fac mai mult pe partea comercială, se construiesc spații care se închiriază direct mediului de afaceri. Tot ce se mai construiește acum este câte un bloc de mici dimensiuni, realizat de constructorii locali, care au trecut de perioada de criză și care vor să ofere apartamente noi pe piață. Dacă într-un bloc vechi un apartament poate costa de la 450 de euro pe un metru pătrat, pentru un apartament dintr-un bloc nou prețul poate porni de la minim 500 de euro pe metru pătrat. În Bistrița, valorile până în 50.000 de euro rămân cele mai tranzacționate pe piață”, a subliniat pentru Vocea Transilvaniei Victor Alexandrescu, broker de imobiliare. Potrivit lui Alexandrescu, nici clienții nu se mai hazardează să cumpere un apartament imediat, așa cum se proceda anii trecuți. Acum, oamenii preferă să viziteze apartamentul dorit de câteva ori, preferă să studieze bine zona, iar decizia finală se ia doar în momentul în care sunt mulțumiți pe deplin. Nu se mai acceptă jumătăți de măsură și cu siguranță nu se mai acceptă apartamente văzute doar pe hârtie.

Conform unui articol apărut în ziarul Capital în luna iulie 2016, românii au făcut 375.897 tranzacţii imobiliare la nivel naţional, în primele cinci luni din anul 2016, cu peste 36.000 mai multe faţă de perioada ianuarie-mai 2015, conform unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), publicat pe site-ul instituţiei. În luna mai 2016 au fost tranzacţionate 79.228 de imobile în toată ţara, numărul acestora fiind în scădere cu aproximativ 5.500 faţă de luna precedentă. Comparativ cu luna mai 2015, numărul tranzacţiilor a crescut cu peste 7.000. Cele mai multe tranzacţii imobiliare, în perioada ianuarie-mai 2016, au fost înregistrate în Bucureşti - 36.794, Ilfov - 20.868 şi Timiş - 18.319. Judeţele în care au fost înregistrate cele mai puţine imobile tranzacţionate în aceeaşi perioadă sunt Mehedinţi - 3.570, Gorj - 3.432. În luna mai 2016, cele mai multe tranzacţii imobiliare au fost înregistrate în Bucureşti - 7.964, Ilfov - 4.676 şi Timiş - 3.715. În primele cinci luni din 2016, numărul ipotecilor şi al privilegiilor înscrise în cartea funciară la nivel naţional a fost de 77.072, în creştere cu aproape 10.000 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015. Numărul operaţiunilor de cadastru şi carte funciară efectuate la nivel naţional în primele cinci luni ale anului este de aproximativ 2,65 milioane, în scădere cu 7.146 comparativ cu perioada similară a anului 2015. Conform Agerpres, în perioada ianuarie-mai 2016, cele mai multe operaţiuni de cadastru şi publicitate imobiliară au fost înregistrate în Bucureşti, Timiş şi Ilfov, iar cele mai puţine operaţiuni au fost înregistrate în judeţele Gorj, Sălaj şi Mehedinţi.

Având în vedere studiile de piață efectuate de specialiștii în domeniul imobiliar, rezultă faptul că atât la nivel național, cât și la nivel regional, respectiv pe raza județului Bistrița-Năsăud, piața imobiliară este într-o perioadă de creștere (expansiune), acest lucru fiind confirmat de trendul general ascendent din ultimii doi ani al acestui sector economic. Prin urmare, există potențial pentru dezvoltarea de investiții imobiliare pe plan local, însă investițiile trebuie efectuate cu prudență, existând deja șocuri la nivelul pieței, create de apariția Legii „dării în plată”, care a determinat stagnarea creditelor ipotecare pentru persoane fizice (prin înăsprirea condițiilor de creditare) și implicit un blocaj la nivelul cererii pentru achiziția de imobile. De asemenea, există zvonuri în piață în care se vehiculează că programul „Prima casă”, principalul motor al relansării sectorului imobiliar după criza economică, nu se va mai desfășura în anul 2017 sau dacă se va desfășura, se va adresa doar unei anumite categorii „defavorizate” a populației, fapt ce va determina accesul mult mai greu la finanțare din partea persoanelor fizice.

3.6 Analiza evoluției patrimoniului Societății și a principalilor indicatori financiari

 

Perioada analizată cuprinde intervalul 31.12.2011 – 30.06.2014.

Analiza situației patrimoniale a societății debitoare la data de 30.06.2014 (momentul deschiderii procedurii de insolvență).

Denumire indicator - BILANȚ 2011 2012 2013 Iun. 2014
ACTIVE IMOBILIZATE, din care: 18.682.046 17.290.982 16.303.006 16.087.266
Imobilizări necorporale 0 0 0 0
Imobilizări corporale 18.682.046 17.290.982 16.303.006 16.087.266
Imobilizări financiare 0 0 0 0
ACTIVE CIRCULANTE, din care: 3.063.597 2.508.330 2.493.275 2.420.160
Stocuri 426.058 133.353 201.930 158.379
Creanțe 2.599.779 2.372.417 2.289.743 2.260.543
Disponibilități bănești și investiții pe termen scurt 37.760 2.560 1.602 1.239
CHELTUIELI ÎN AVANS 0 0 0 0
DATORII TOTALE, din care: 11.792.505 10.898.186 10.617.371 10.585.903
Datorii cu scadență mai mică de un an 7.701.138 7.860.317 7.579.502 7.548.034
Datorii cu scadență mai mare de un an 4.091.367 3.037.869 3.037.869 3.037.869
VENITURI ÎN AVANS 0 0 0 0
PROVIZIOANE (ct. 151) 0 0 0 0
ACTIVE CIRCULANTE NETE -4.637.541 -5.351.987 -5.086.227 -5.127.874
ACTIVE NETE 9.953.138 8.901.126 8.178.910 7.921.524
CAPITALURI PROPRII, din care: 9.953.138 8.901.126 8.178.910 7.921.524
Capital social 527.200 527.200 527.200 527.200
Rezerve din reevaluare (ct. 105) 8.590.547 8.590.547 8.667.626 8.667.626
Rezerve (ct. 106) 10.130.149 10.130.149 10.143.879 10.143.879
Rezultat reportat - pierdere (-), profit (+) -7.003.159 -9.294.758 -10.346.770 -11.159.795
Rezultatul exercițiului - pierdere (-), profit (+) -2.291.599 -1.052.012 -813.025 -257.386
Repartizarea profitului 0 0 0 0

 

Societatea debitoare deținea la data de 30.06.2014, active totale în cuantum de 18.507.427 lei. Din totalul activelor, cele imobilizate reprezintă 86,92%, iar evoluția acestora în perioada analizată este descrescătoare, acest lucru fiind determinat de amortizare și de ieșiri de active. La data de 30.06.2014, societatea avea în patrimoniu active imobilizate în sumă de 16.087.266 lei, reprezentând imobilizări corporale, respectiv: terenuri, construcții, echipamente, mobilier și aparatură de birotică, imobilizări corporale în curs de execuție).

 

Așa cum reiese din graficul prezentat mai sus, evoluția activelor imobilizate este descrescătoare (accentuată între anii 2011 – 2013) pe întreaga perioadă analizată, acest lucru datorându-se amortizării și valorificărilor de imobilizări aflate în patrimoniul societății debitoare. Diminuarea netă a activelor imobilizate în perioada 2011 – 30.06.2014 este în sumă de 2.594.780 lei.

La data de 30.06.2014, activele circulante ale societății erau reprezentate de stocuri (158.379 lei), creanțe de recuperat (2.260.543 lei) și disponibilități bănești (1.239 lei). Trendul acestor active este dat de evoluția creanțelor de recuperat care reprezintă 93,40% din valoarea activelor circulante la data de 30.06.2014, în timp ce stocurile și disponibilitățile bănești reprezintă cumulat doar 6,60%. De remarcat este faptul că cea mai mare parte a activelor deținute de entitate reprezintau creanțe, prin urmare societatea avea blocate în aceste active sursele proprii de finanțare, iar o parte din acestea prezintau un grad ridicat de incertitudine, având în vedere menținerea acestora la o valoare ridicată pe întreaga perioadă analizată. Astfel, recuperarea cu dificultate a creanțelor, reprezintă una dintre cauzele care au dus la insolvența societății.

 

 

Analizând graficul de mai sus rezultă faptul că evoluția activelor circulante este una descrescătoare și influențată în principal de variația creanțelor, care constituie cea mai mare parte a activelor circulante. Blocarea surselor de finanțare în creanțe a dus la lipsa disponibilităților bănești, fapt ce a determinat societatea să utilizeze pentru finanțarea activității curente credite bancare pe termen scurt cu o valoare ridicată.

 

Situația pasivului societății

 

Componența pasivului
Specificatie 2011 2012 2013 Iun. 2014
 lei  lei  lei  lei
CAPITAL SOCIAL 527.200 527.200 527.200 527.200
Rezerve cumulate 18.720.696 18.720.696 18.811.505 18.811.505
Rezultat cumulat (profit/pierdere) -9.294.758 -10.346.770 -11.159.795 -11.417.181
Capital propriu 9.953.138 8.901.126 8.178.910 7.921.524
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 7.701.138 7.860.317 7.579.502 7.548.034
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 4.091.367 3.037.869 3.037.869 3.037.869
Datorii totale 11.792.505 10.898.186 10.617.371 10.585.903
PROVIZIOANE 0 0 0 0
Venituri in avans 0 0 0 0
TOTAL PASIV 21.745.643 19.799.312 18.796.281 18.507.427

 

Din tabelul de mai sus rezultă că firma înregistrează capitaluri proprii pozitive, deși rezultatele cumulate ale companiei reprezintă pierderi semnificative, acest lucru datorându-se rezervelor din reevaluare și rezervelor constituite din rezultatele pozitive înregistrate anterior perioadei analizate (2011 – 30.06.2014).

Având în vedere că, societatea înregistrează pierderi mari de-a lungul exercițiilor financiare, rezultă că acest lucru este determinat de finanțarea activității doar pe baza surselor externe de finanțare, fapt reflectat și printr-o valoare foarte mare a datoriilor.

Datoriile debitoarei la data de 30.06.2014, erau în cuantum de 10.585.903 lei, și erau compuse în proporție de 71,30% din datorii cu scadență mai mică de un an și 28,70% din datorii cu scadență mai mare de un an. Din punct de vedere al evoluției datoriilor, se observă că în anul 2012, datoriile cu dată scadentă mai mică de un an cresc ușor după care intră pe o pantă descendentă, diminuându-se de la suma de 7.860.317 lei, la suma de 7.548.034 lei, la finalul perioadei analizate (30.06.2014). De asemenea, în anul 2012, se înregistrează și o diminuare a datoriilor cu termen mai mare de un an, care ajung de la valoarea de 4.091.367 lei (la finalul anului 2011), la valoarea de 3.037.869 lei (la finalul anului 2012), după care se mențin constante pe restul perioadei analizate. Diminuarea datoriilor este corelată parțial cu diminuările activelor.

 

Analiza contului de profit și pierdere

 

Denumire indicator - Cont de profit și pierdere 2011 2012 2013 Iun. 2014
Cifră de afaceri, din care: 3.901.604 1.135.052 66.423 39.721
     -Producția vândută 3.290.042 684.681 300 1.195
     -Venituri din vânzarea mărfurilor 611.562 450.371 66.123 38.525
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 0 0 0 0
Variația stocurilor (ct. 711+712) 73.301 -27.495 0 0
Alte venituri din exploatare 3.732.970 3.153.993 633.678 4.742
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE 7.707.875 4.261.550 700.101 44.463
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile 2.237.484 162.234 21.809 81
Alte cheltuieli materiale 37.936 15.111 133 110
Cheltuieli cu utilitățile (energie și apa) 71.021 46.273 20.996 6.498
Cheltuieli cu mărfurile 365.727 366.340 53.436 37.530
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 0 0 0 0
Cheltuieli cu personalul 846.684 551.717 95.519 0
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale 1.466.546 982.217 501.892 215.740
Ajustări de valoare privind activele circulante (ct. 6814+654-7814-754) 0 808 0 0
Alte cheltuieli de exploatare, din care: 4.743.457 3.072.957 816.393 31.154
     -Cheltuieli privind prestațiile externe 953.451 843.548 72.190 29.756
     -Cheltuieli cu alte impozite și taxe 141.958 57.267 11.800 1.103
     -Alte cheltuieli de exploatare 3.648.048 2.172.142 732.403 295
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE 9.768.855 5.197.657 1.510.178 291.113
REZULTATUL EXPLOATĂRII -2.060.980 -936.107 -810.077 -246.650
VENITURI FINANCIARE 4.225 3 0 0
Cheltuieli cu dobânzile 229.337 113.089 2.948 9.403
CHELTUIELI FINANCIARE 234.844 115.908 2.948 9.403
REZULTATUL FINANCIAR -230.619 -115.905 -2.948 -9.403
VENITURI EXTRAORDINARE 0 0 0 0
CHELTUIELI EXTRAORDINARE 0 0 0 0
REZULTATUL EXTRAORDINAR 0 0 0 0
TOTAL VENITURI 7.712.100 4.261.553 700.101 44.463
TOTAL CHELTUIELI 10.003.699 5.313.565 1.513.126 300.515
REZULTATUL BRUT AL EXERCIȚIULUI -2.291.599 -1.052.012 -813.025 -256.052
Cheltuieli cu impozitul pe profit 0 0 0 1.334
REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI -2.291.599 -1.052.012 -813.025 -257.386

 

În perioada 2011 – 2012, cifra de afaceri și veniturile totale au valori semnificative, dar nu sunt suficient de consistente pentru a acoperi valoarea costurilor generate de activitatea curentă, iar ritmul de scădere al cifrei de afaceri este foarte mare. Se observă că începând cu anul 2013, societatea înregistrează venituri nesemnificative, având o activitate de subzistență, care nu acoperă costurile activității de exploatare și costurile creditelor contractate. Pe întreaga perioadă analizată se înregistrează pierderi contabile, fapt ce duce la concluzia că activitatea societății nu a fost eficientă în perioada analizată.

Cheltuielile firmei depășesc valoarea veniturilor pe întreaga perioadă analizată, iar principalele tipuri de cheltuieli efectuate de către entitatea analizată sunt reprezentate de cheltuielile cu materiile prime și materialele, cheltuieli cu amortizarea și cheltuielile cu prestațiile externe. Valoarea pierderilor cumulate de către societate de-a lungul exercițiilor financiare până la data de 30.06.2014 este în sumă de 11.417.181 lei.

 

Analiza principalilor indicatori economico-financiari

 

Indicatori de solvabilitate

 

Denumire indicator 2011 2012 2013 Iun. 2014
Rata datoriilor (Total datorii / Total active) 54,23% 55,04% 56,49% 57,20%
Gradul de îndatorare (Total datorii / Capital propriu) 118,48% 122,44% 129,81% 133,63%
Solvabilitatea patrimonială (Capital propriu / Total active) 45,77% 44,96% 43,51% 42,80%

 

Rata datoriilor este un indicator general al îndatorării, iar pentru un nivel optim aceasta trebuie să fie mai mică sau egală cu 1. Această rată calculează proporţia în care activul total este finanţat prin intermediul datoriilor. Rata datoriilor în cazul de faţă se află sub valoarea prag acceptată, pentru întreaga perioadă analizată, ceea ce indică faptul că societatea avea datorii cu valori ce puteau fi acoperite de activele deținute de societate.

Gradul de îndatorare evidenţiază proporţia finanţării datoriilor totale ale societăţii pe seama capitalurilor proprii. Evoluția valorilor acestui indicator evidențiază faptul că societatea a utilizat pentru finanțarea activității în cea mai mare parte surse atrase.

Solvabilitatea patrimonială (sau rata autonomiei financiare) exprimă gradul de finanțare al activelor cu ajutorul capitalului propriu al societății. Aceasta exprimă gradul de acoperire a obligațiilor de plată pe termen mediu și lung, inclusiv a obligațiilor către asociați constând în capitalul vărsat și alte fonduri constituite, din capitalul propriu. În situația de față, societatea înregistrează valori ale solvabilității patrimoniale peste pragul minim acceptat de 30%, ceea ce semnifică faptul că societatea a utilizat pentru finanțarea activelor surse proprii și într-o proporție mai mare surse externe, însă nu exista un dezechilibru financiar în ceea ce privește capacitatea de acoperire a datoriilor cu ajutorul activelor deținute.

 

Indicatori de lichiditate

 

Denumire indicator 2011 2012 2013 Iun. 2014
Lichiditatea generală (Active circulante / Datorii curente) 0,40 0,32 0,33 0,32
Lichiditatea intermediară [(Active circulante – Stocuri) / Datorii curente] 0,34 0,30 0,30 0,30
Lichiditatea imediată (Disponibilități bănești / Datorii curente) 0,0049 0,0003 0,0002 0,0002

 

Lichiditatea generală arată ce valoare din datoriile curente poate fi achitată cu ajutorul activelor rapid transformabile în bani. Acest indicator arată faptul că, la data de 30.06.2014, societatea avea capacitatea de a-și acoperi aproximativ 32% din datoriile curente cu ajutorul activelor rapid transformabile în lichidități.

Lichiditatea intermediară reprezintă testul acid („quick ratio”) asupra capacității întreprinderii de a-și onora obligațiile pe termen scurt prin eliminarea elementelor de active circulante cu cel mai scăzut grad de lichiditate (stocuri). Analizând rezultatele acestui indicator rezultă faptul că societatea are capacitatea de a acoperi aproximativ 30% din datoriile curente cu ajutorul activelor cu un grad mai mare de lichiditate. Indicatorii de lichiditate generală și intermediară arată că în întreaga perioadă analizată, societatea are o mare parte din lichidități blocate în creanțe, însă și dacă ar încasa în proporție de 100% aceste creanțe, societatea nu ar dispune de suficiente lichidități pentru a-și onora obligațiile curente scadente.

Corelarea valorii indicatorului de lichiditate imediată cu cele ale celorlalți doi indicatori de lichiditate, evidențiază faptul că societatea nu are suficiente lichidități pentru a-și achita datoriile curente, însă este de remarcat faptul că acest indicator are o valoare scăzută pe întreaga perioadă analizată, tinzând către 0 (zero), fapt ce a obligat societatea debitoare să apeleze la surse de creditare pe termen scurt.

 

 

Indicatori de eficiență financiară

 

Denumire indicator 2011 2012 2013 Iun. 2014
Rezultatul exercițiului -2.291.599 -1.052.012 -813.025 -257.386
(+) Cheltuieli cu dobânzile 229.337 113.089 2.948 9.403
(+) Impozit pe profit 0 0 0 1.334
EBIT -2.062.262 -938.923 -810.077 -246.650
(+) Amortizare, depreciere, provizioane 1.466.546 983.025 501.892 215.740
EBITDA -595.716 44.102 -308.185 -30.910

 

EBIT reprezintă rezultatul societății, înaintea impozitelor și dobânzilor, fiind măsura capacității acesteia de a genera profit din activitatea de exploatare. Analizând rezultatele acestui indicator rezultă faptul că, debitoarea nu a avut în niciun moment capacitatea de a genera venituri pentru a-și acoperi costurile curente.

EBITDA reprezintă rezultatul societății, înaintea impozitelor, dobânzilor, amortizării și deprecierii, arătând capacitatea societății de a genera un rezultat transformabil în bani. Acest indicator arată faptul că, debitoarea avea parțial capacitatea de a genera venituri/lichidități care să-i permită acoperirea cheltuielilor și achitarea obligațiilor curente, iar o mare parte a pierderilor este determinată de amortizare și depreciere.

Din analiza celor doi indicatori, rezultă că societatea era în perioada analizată pe un trend descendent și se confrunta cu un dezechilibru financiar semnificativ, coroborat cu o criză de lichiditate acută care au avut ca efect incapacitatea de plată.

 

3.7  Principalele cauze care au determinat starea de insolvență a Societății

 

Deschiderea procedurii de insolvență împotriva S.C. Tehton S.R.L. este consecința unui cumul de factori, atât de natură internă, cât și sub forma unor constrângeri externe, structurate după cum urmează:

 • Rentabilitatea activității;
 • Scăderea cererii.

 

Rentabilitatea activității

 

În perioada analizată, debitoarea obține un rezultat din exploatare negativ, iar investițiile efectuate în investiții imobiliare au fost ineficiente, iar recuperarea cu dificultate a creanțelor a creat un blocaj de lichiditate și a pus societatea într-o situație financiară dificilă. Astfel, activitatea de exploatare a societății a fost deficitară și nu a avut capacitatea de a genera suficiente venituri pentru a acoperi costurile generate de activitatea curentă.
Scăderea cererii

 

Societatea a simțit din plin efectele crizei economice și contractarea pieței imobiliare, piaţă pe care debitoarea își desfăşoară activitatea. Pe fondul scăderii cererii, veniturile au scăzut, iar cheltuielile societății nu au putut fi reduse astfel încât societatea să devină profitabilă. Astfel, a avut loc o decapitalizare la nivelul societății, cu efecte negative asupra trezoreriei.

 

4. Starea Societății la data propunerii Planului

 

4.1  Evaluarea activului companiei

 

În scopul determinării valorii activului societății s-a procedat la efectuarea inventarierii patrimoniului Debitoarei și la evaluarea acestuia. Evaluarea activului Debitoarei a fost realizată de către un evaluator specializat, membru ANEVAR, angajat cu acordul creditorilor, respectiv GMT – Evaluări și Consultanță SRL.

În scopul atingerii obiectivului propus s-au luat în considerare prevederile Standardelor Internaționale de Evaluare - IVS 2015 (respectiv SEV 2015), activitatea de evaluare fiind adaptată la specificul activelor din componența patrimoniului evaluat și al activității Tehton S.R.L., având în vedere și caracteristicile speciale ale societății în prezent (situația juridică, active funcționale); toate analizele și estimările au fost efectuate în conformitate cu standardele de evaluare internaționale, cu legislația actuală și cu starea și perspectivele obiectivului.

Scopul raportului de evaluare constă în estimarea valorii de piață a activului societății Tehton S.R.L., precum și a valorii de lichidare a activului Debitoarei, valori utilizate în prezentul plan de reorganizare al activității societății.

Activele din patrimoniul societății Tehton SRL, au fost evaluate în cadrul a trei rapoarte de evaluare, respectiv:

 • Raportul de evaluare nr. 3683/01.04.2016, cu data de referință de 16.05.2016.
 • Raportul de evaluare cu data de referință de 18.03.2016.
 • Raportul de evaluare nr. 3704/05.04.2016, cu data de referință de 18.03.2016.

 

Evaluarea a fost realizată pe baza Procesului-Verbal de Inventariere nr. 11246 din data de 17.09.2015, pus la dispoziție evaluatorului de către administratorul judiciar ZRP Insolvency SPRL.

 

Valoarea de piață și valoarea de lichidare a activului debitoarei, conform raportului de evaluare, se prezintă după cum urmează:

 

Denumire Valoare de vânzare normală (lei) Valoare de vânzare forțată (lei)
Proprietăți imobiliare - terenuri și clădiri - Loc. Bistrița, Str. Drumul Sigmirului nr. 20, jud. Bistrița-Năsăud 6.584.404,00 4.609.082,80
Proprietăți imobiliare - terenuri și clădiri - Loc. Bistrița, Str. Calea Moldovei nr. 13, jud. Bistrița-Năsăud 9.546.778,00 6.682.744,60
Echipamente tehnologice, Echipamente de birotică și Utilaje industriale 146.005,00 102.203,50
TOTAL 16.277.186,00 11.394.030,90

 

În ipoteza deschiderii procedurii falimentului față de Societate valoarea maximă ce ar fi obținută în cazul lichidării patrimoniului este de 11.394.030,90 lei. Având în vedere că se estimează cheltuieli generate de procedura falimentului de aproximativ 6,12% din valoarea de lichidare, respectiv cca. 697.247,23 lei, valoarea pe care creditorii acesteia o vor putea obține în urma lichidării patrimoniului acesteia este de aproximativ 10.696.783,67 lei, respectiv aproximativ 2.377.063,04 Euro, însă va trebui să se țină cont și de eventualele datorii născute în timpul perioadei de observație estimate la aproximativ 569.701,55 lei, prin urmare suma finală care ar urma să se distribuie creditorilor din tabelul definitiv completat nr. 1 ar fi de cca. 10.127.082,12 lei, respectiv 2.250.462,69 Euro.

 

Sarcini asupra patrimoniului

 

În cadrul celor trei categorii principale de creanțe, au fost înregistrați cinci creditori garantați, respectiv: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița – Năsăud, Tonescu Finance SRL, ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București, Unicredit Leasing Romania SA, Alpha Bank SA, aceștia având constituite garanții asupra bunurilor imobile din patrimoniul societății. Situația garanțiilor se prezintă conform tabelului de mai jos:

 

Denumire Imobil Adresa Nr. CF Suprafata Ipotecat Rang 1 Ipoteca Rang 2
Teren intravilan Calea Moldovei nr. 13 51943 6.900,00 TONESCU FINANCE SRL DGRFP BISTRITA
Teren intravilan Calea Moldovei nr. 13 52866 1.500,00 ING DGRFP BISTRITA
Teren intravilan Calea Moldovei nr. 13 53479 788,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Calea Moldovei nr. 13 53487 7.000,00 UNICREDIT
Teren intravilan Calea Moldovei nr. 13 55792 3.646,00 ING DGRFP BISTRITA
Teren intravilan Calea Moldovei nr. 13 56301 313,00 DGRFP BISTRITA
Teren intravilan Calea Moldovei nr. 13 56299 592,00 DGRFP BISTRITA
Corp administrativ Calea Moldovei nr. 13 56301 313,00 DGRFP BISTRITA
Teren intravilan Bistrita 51704-C1-U9 896,59 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Bistrita 51704-C1-U10 311,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Bistrita 51704-C1-U7 896,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Bistrita 51704-C1-U8 311,53 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Bistrita 51704-C1-U11 721,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Bistrita 51704-C1-U12 61,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Str Sigmirului nr. 20 63129 1.026,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Str Sigmirului nr. 20 63122 1.053,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Str Sigmirului nr. 20 63126 1.054,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Str Sigmirului nr. 20 63620 389,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Str Sigmirului nr. 20 63621 615,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Str Sigmirului nr. 20 67584 55,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Str Sigmirului nr. 20 67585 725,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Str Sigmirului nr. 20 54876 155,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Str Sigmirului nr. 20 57116 803,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Str Industriei nr 10 68328 292,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Str Industriei nr 10 68325 4.745,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Str Industriei nr 10 68326 24,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Str Industriei nr 10 68327 193,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Str Industriei nr 10 68321 190,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Str Industriei nr 10 68322 314,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Str Industriei nr 10 68323 541,00 TONESCU FINANCE SRL
CLADIRE MEBIS Str Industriei nr 10 51704 5.390,00 TONESCU FINANCE SRL DGRFP BISTRITA
SCULARIE Str Industriei nr 10 57116 244,00 TONESCU FINANCE SRL

 

După cum se poate observa creditorul Alpha Bank SA nu deține ipoteci asupra bunurilor din patrimoniul societății Tehton SRL. Conform tabelului preliminar publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 14988 din data de 21.08.2014, creanța creditoarei ALPHA BANK ROMANIA S.A. a fost acceptată pentru suma de 22.099.084,03 Lei, fiind înscrisă ca o creanță chirografară, sub condiție și nescadentă. Împotriva tabelului preliminar a fost formulată contestație de către creditoarea ALPHA BANK ROMANIA S.A., care a arătat că în data de 20.08.2008, a fost încheiat contractul de credit nr. 11 între ALPHA BANK ROMANIA S.A., în calitate de creditor și societatea REDIVIVUS S.R.L. în calitate de împrumutat și garant real, iar societatea debitoare figura în calitate de terț co-debitor.

Prin sentința civilă nr. 447/19.05.2015, instanța a admis în parte contestatia creditorului ALPHA BANK ROMANIA S.A. și a dispus înscrierea creditorului ALPHA BANK ROMANIA S.A. în tabelul preliminar al creanțelor debitorului TEHTON S.R.L. cu suma de 22.014.118,04 lei, prin urmare, având în vedere acest aspect, creanța a fost înscrisă în categoria creanțelor garantate.

 

Bunuri libere de sarcini

 

Exceptând bunurile mobile care sunt libere de sarcini, în patrimoniul societății există și o serie de bunuri imobile care nu au înregistrate sarcini, iar situația acestora se prezintă detaliat mai jos:

 

Denumire Imobil Adresa Nr. CF Suprafata Sarcini
Teren intravilan Calea Moldovei nr. 13 53518 709,50 FARA IPOTECA
Teren intravilan Calea Moldovei nr. 13 53486 1855,00 FARA IPOTECA
Teren intravilan Str. Sucevei nr. 8A 55794 244,00 FARA IPOTECA
Teren intravilan Str Sigmirului nr. 20 55639 183,00 DEDEMAN*
Teren intravilan Str Sigmirului nr. 20 55641 225,00 DEDEMAN*
Teren intravilan Str Sigmirului nr. 20 62361 328,00 DEDEMAN*
Teren intravilan Str Sigmirului nr. 20 62375 493,00 DEDEMAN*
Teren intravilan Str Industriei nr 10 56746 450,00 FARA IPOTECA
Teren intravilan Str Industriei nr 10 56747 129,00 FARA IPOTECA

* SC Dedeman SRL nu este înscris în Tabelul Definitiv al creanțelor, iar sarcina înregistrată de către acesta, rezultă ca urmare a unei promisiuni de vânzare aferentă contractului nr. 3621/09.09.2011, tranzacție ce nu a mai avut loc și pentru care promitentul-cumpărător nu mai are nicio pretenție. Prin urmare, terenurile respective sunt considerate libere de sarcini, în acest sens fiind formulată și adresa nr. 8018/31.08.2016 (anexată planului de reorganizare), prin care Dedeman SRL își exprimă acordul pentru radierea ipotecii pentru bunurile imobile mai sus menționate.

 

4.2. Pasivul societății

 

Pasivul reprezintă totalitatea datoriilor societății, precum și sursele de proveniență ale capitalurilor proprii și împrumutate.

Potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006, pentru creanțele născute anterior datei deschiderii procedurii insolvenței, creditorii societății trebuie să formuleze cerere de înscriere la masa credală în termenul stabilit de judecătorul - sindic prin sentința de deschidere a procedurii insolvenței. Art. 76 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 sancționează creditorii care nu respectă această obligație legală, ei fiind decăzuți din dreptul de a fi înscriși în tabelul creditorilor și de a dobândi calitatea de creditor îndreptățit să participe la procedură. Astfel, Legea recunoaște numai datoriile societății înscrise în tabelul definitiv de creanțe.

 

Tabelul definitiv al creanțelor

 

Tabelul definitiv completat nr. 1 cuprinde toate creanțele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, acceptate în tabelul preliminar și împotriva cărora nu s-au formulat contestații în conformitate cu prevederile art. 73 din Legea nr. 85/2006, precum și creanțele admise în urma soluționării contestațiilor. În acest tabel se arată suma solicitată, suma admisă și rangul de prioritate al creanței.

Tabelul definitiv completat nr. 1, prezentat integral în anexă, a fost depus la Tribunalul Bistrița-Năsăud în data de 02.08.2016 și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 14372/28.07.2016.

 

Totalurile pe grupe de creanțe se prezintă după cum urmează:

 

Categorii de creanțe conform Tabel Definitiv Suma acceptată conform Tabel Definitiv
Total creanțe garantate (Art. 121, alin. (1), pct. 2) 32.433.696,66
Total creanțe bugetare (Art. 123, pct. 4) 84.561,00
Total creanțe chirografare (Art. 123, pct. 7) 3.263.275,79
Total General 35.781.533,45

 

Tabelul definitiv completat nr. 1 este întocmit în conformitate cu dispozițiile Legii privind Procedura insolvenței, creanțele creditorilor fiind admise în categoriile de creanțe care le corespund după cum urmează (art. 3 alin. (1) punctele 9, 11 si 13 din Legea nr. 85/2006):

 • creanțele garantate sunt creanțele persoanelor care beneficiază de o garanție reală asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta este debitor principal sau terț garantat față de persoanele beneficiare ale garanțiilor reale;
 • creanțele bugetare reprezintă creanțele constând în impozite, taxe, contribuții, amenzi și alte venituri bugetare, precum și accesoriile acestora;
 • creditorii chirografari sunt creditorii debitorului care nu au constituite garanții față de patrimoniul debitorului și care nu au privilegii însoțite de drepturi de retenție, ale căror creanțe sunt curente la data deschiderii procedurii, precum și creanțe noi, aferente activităților curente în perioada de observație.

 

4.2. Structura actuală a managementului

 

Anterior intrării în insolvență Societatea era administrată de către Ilișuan Ioan, cu puteri depline de reprezentare a activității Societății.

 

Conform Hotărârii nr. 942 din data de 10.06.2016, pronunțată de Tribunalul Bistrița-Năsăud, în dosarul nr. 2028/112/2014, în baza căreia, la cererea Societății, a fost deschisă procedura de insolvență, Societatea își păstrează dreptul de administrare, drept exercitat sub supravegherea administratorului judiciar.

 

Administrator judiciar ZRP Insolvency SPRL a fost desemnat prin Încheierea din data de 14.10.2014, iar în prezent administratorul special desemnat de către asociați este dl. Ilișuan Ioan.

 

4.3. Simularea falimentului

 

Pornind de la scopul unui plan de reorganizare de a îndestula creditorii într-o măsură mai mare decât în cazul falimentului, analiza acestei din urmă ipoteze are un rol de referință în elaborarea planului.

 

Despăgubirile ce urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanțe, în comparație cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment, au fost determinate ținând cont de prevederile art. 121 si art. 123 din Legea nr. 85/2006.

Astfel, conform art. 121, „(1) Fondurile obținute din vânzarea bunurilor din averea debitorului, grevate, în favoarea creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garanții reale mobiliare ori drepturi de retenție de orice fel, vor fi distribuite în următoarea ordine:

 1. taxe, timbre și orice alte cheltuieli aferente vânzarii bunurilor respective, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea și administrarea acestor bunuri, precum și plata remunerațiilor persoanelor angajate în condițiile art. 10, art. 19 alin. (2), art. 23 si 24;
 2. creanțele creditorilor garantați născute în timpul procedurii de insolvență după confirmarea planului de reorganizare, ca parte componentă a acestui plan. Aceste creanțe cuprind capitalul, dobânzile, majorările și penalitățile de orice fel;
 3. creanțele creditorilor garantați, cuprinzând tot capitalul, dobânzile, majorările și penalitățile de orice fel, precum și cheltuielile, pentru creanțele născute înainte de deschiderea procedurii.

(2) În cazul în care sumele realizate din vânzarea acestor bunuri ar fi insuficiente pentru plata în întregime a respectivelor creanțe garantate, creditorii vor avea, pentru diferență, creanțe chirografare care vor veni în concurs cu cele cuprinse în categoria corespunzătoare, potrivit naturii lor, prevăzute la art. 123, și vor fi supuse dispozițiilor art. 41. Dacă după plata sumelor prevăzute la alin. (1) rezultă o diferență în plus, aceasta va fi depusă, prin grija lichidatorului, în contul averii debitorului.

(3) Un creditor cu creanță garantată este îndreptățit să participe la orice distribuire de sumă făcută înaintea vânzarii bunului supus garanției lui. Sumele primite din acest fel de distribuiri vor fi scăzute din cele pe care creditorul ar fi îndreptățit să le primească ulterior din prețul obținut prin vânzarea bunului supus garanției sale, dacă aceasta este necesară pentru a împiedica un astfel de creditor să primească mai mult decât ar fi primit dacă bunul supus garanției sale ar fi fost vândut anterior distribuirii.”

 

În cazul falimentului, potrivit art. 123 din Legea nr. 85/2006 creanțele vor fi plătite, în următoarea ordine:

„1. taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea și administrarea bunurilor din averea debitorului, precum și plata remunerațiilor persoanelor angajate în condițiile art. 10, art. 19 alin. (2), art. 23, 24 si ale art. 98 alin. (3), sub rezerva celor prevăzute la art. 102 alin. (4);

 1. creanțele izvorâte din raportul de muncă;
 2. creanțele reprezentând creditele, cu dobânzile și cheltuielile aferente, acordate după deschiderea procedurii, precum și creanțele rezultând din continuarea activității debitorului după deschiderea procedurii;
 3. creanțele bugetare;
 4. creanțele reprezentând sumele datorate de catre debitor unor terți, în baza unor obligații de întreținere, alocații pentru minori sau de plată a unor sume periodice destinate asigurării mijloacelor de existență;
 5. creanțele reprezentând sumele stabilite de judecătorul-sindic pentru întreținerea debitorului și a familiei sale, dacă acesta este persoană fizică;
 6. creanțele reprezentând credite bancare, cu cheltuielile și dobânzile aferente, cele rezultate din livrări de produse, prestări de servicii sau alte lucrări, precum și din chirii;
 7. alte creanțe chirografare;
 8. creanțele subordonate, în urmatoarea ordine de preferință;
 9. a) credintele acordate persoanei juridice debitoare de către un asociat sau acționar deținând cel puțin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot în adunarea generală a asociaților, ori, după caz, de către un membru al grupului de interes economic;
 10. b) creanțele izvorând din acte cu titlu gratuit.”

 

În ipoteza în care față de societatea debitoare se va deschide procedura falimentului, activitatea ar fi întreruptă și activele societății debitoare ar fi valorificate. În conformitate cu raportul de evaluare a patrimoniului debitoarei, valoarea de lichidare a patrimoniului societății debitoare este 11.394.030,90 lei. După deducerea cheltuielilor de procedură (aproximate la 6,12% din valoarea de lichidare), suma ce va fi distribuită creditorilor va fi de aproximativ 10.696.783,67 lei.

Respectându-se prevederile art. 121 și 123 din Legea nr. 85/2006, din valoarea totală a sumelor obținute în ipoteza lichidării patrimoniului societății, creditorii garantați ar beneficia de distribuiri de sume în cuantum de 8.227.281,48 lei, însă de menționat este faptul că acest lucru se va realiza în funcție de garanțiile reale deținute. Prin urmare situația distribuirilor față de creditorii garantați este următoarea:

 

Nr. crt. Denumire Creanță conform tabel definitiv Suma distribuită în ipoteza falimentului (lei) Grad de acoperire
1 ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE BISTRITA - NASAUD 989.872,00 302.606,35 30,57%
2 TONESCU FINANCE SRL 6.821.916,40 6.025.191,74 88,32%
3 ING BANK N.V. AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI* 2.065.060,22 1.357.083,39 65,72%
4 UNICREDIT LEASING ROMANIA S.A. 542.400,00 542.400,00 100,00%
5 ALPHA BANK ROMANIA S.A. 22.014.448,04 0,00 0,00%
TOTAL 32.433.696,66 8.227.281,48 -

 

Având în vedere perioada de timp scursă de la data deschiderii procedurii de insolvență, au fost estimate datorii născute în timpul procedurii, care vor fi achitate cu prioritate conform art. 123, pct. 3 din Legea nr. 85/2006, în cuantum de aproximativ 569.701,55 lei.

Creditorii bugetari dețin creanțe în valoare de 84.561,00 lei, conform tabelului definitiv completat nr. 1, însă la acestea se va adăuga creanța A.J.F.P. Bistrița-Năsăud, în sumă de 687.265,65 lei, neacoperită de valoarea garanției. În urma efectuării distribuirilor, categoria creanțelor bugetare ar beneficia de distribuiri de sume în proporție de 100%, iar cuantumul sumelor achitate ar fi de 771.826,55 lei. Situația sumelor distribuite față de creditorii bugetari este următoarea:

 

Nr. crt. Denumire Creanță conform tabel definitiv sau diferență Suma distribuită în ipoteza falimentului (lei) Grad de acoperire
1 MUNICIPIUL BISTRITA 84.561,00 84.561,00 100,00%
2 ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE BISTRITA - NASAUD - diferență bugetară provenită în urma distribuirii garanției 687.265,65 687.265,65 100,00%
TOTAL 771.826,65 771.826,65 -

 

Creanțele care fac parte din categoria creditorilor chirografari, aflați sub incidența art. 123 pct. 7, înregistrați în tabelul definitiv de creanțe cu suma de 3.263.275,79 lei, însă la acestea se vor adăuga creanțele creditorilor Tonescu Finance SRL, ING BANK SA, Alpha Bank SA, în sumă totală de 23.519.149,53 lei, neacoperite de garanțiile deținute sau provenite din lipsa acestora. În urma efectuării distribuirilor, categoria creanțelor chirografare ar beneficia de distribuiri de sume în proporție de 4,21%, iar cuantumul sumelor achitate ar fi de 1.127.973,99 lei. Situația sumelor distribuite față de creditorii chirografari este următoarea:

 

Nr. crt. Denumire Creanță conform tabel definitiv sau diferență Suma distribuită în ipoteza falimentului (lei) Grad de acoperire
1 ALPHA LEASING ROMANIA IFN S.A. 13.174,80 554,87 4,21%
2 AUTOWORLD S.R.L. 44.719,96 1.883,43 4,21%
3 BCR LEASING IFN S.A. 9.892,14 416,62 4,21%
4 BT LEASING TRANSILVANIA IFN S.A. 716.707,62 30.185,00 4,21%
5 CONISET S.R.L. - prin administrator judiciar VALESI CONSULT I.P.U.R.L. 11.329,60 477,16 4,21%
6 ELECTRICA FURNIZARE S.A. 1.499,54 63,15 4,21%
7 FILADELFIA S.R.L. 24.292,46 1.023,11 4,21%
8 MATCON S.A. 215.908,67 9.093,25 4,21%
9 MENTOR ADITIVI BETON S.R.L. 67.557,89 2.845,28 4,21%
10 REDIVIVUS S.R.L. - prin administrator judiciar INSOLBIS S.P.R.L. 337.679,37 14.221,77 4,21%
11 SUDLEASING GMBH - prin CABINET AVOCAT IOANA HATEGAN 1.425.765,61 60.047,83 4,21%
12 ING BANK N.V. AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI 389.638,63 16.410,10 4,21%
13 COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A 5.109,50 215,19 4,21%
14 TONESCU FINANCE SRL - diferență chirografară provenită în urma distribuirii garanției 796.724,66 33.555,02 4,21%
15 ING BANK N.V. AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI* - diferență chirografară provenită în urma distribuirii garanției 707.976,83 29.817,29 4,21%
16 ALPHA BANK ROMANIA S.A. - diferență chirografară provenită în urma distribuirii garanției 22.014.448,04 927.164,90 4,21%
TOTAL 26.782.425,32 1.127.973,99 -

Simularea distribuirilor a fost efectuată pe baza următoarelor criterii:

 • Au fost calculate sumele rezultate în urma tuturor valorificărilor tuturor bunurilor existente în patrimoniul societății;
 • Fiecare creditor a primit suma obținută din valorificarea activelor în funcție de garanția deținută, acolo unde a fost cazul, diminuate pro-rata cu suma rămasă neacoperită din cheltuielile aferente procedurii;
 • În prezenta previziune a sumelor ce urmează a fi distribuite în ipoteza falimentului au fost avute în vedere valorile de lichidare determinate de către evaluatorul independent angajat în acest sens. De asemenea, s-a luat în considerare suma de 247,19 lei, reprezentând costuri aferente procedurii de lichidare (6,12% cheltuieli totale din totalul valorii de lichidare ajustate/actualizate, reprezentând onorariul administratorului judiciar, 2% contribuție U.N.P.I.R., alte cheltuieli de conservare a activului: paza, asigurare, impozite, care se vor naște pe parcurs).
 • Având în vedere perioada de timp scursă de la data deschiderii procedurii de insolvență, au fost estimate datorii născute în timpul procedurii, care vor fi achitate cu prioritate conform art. 123, pct. 3 din Legea nr. 85/2006, în cuantum de aproximativ 569.701,50 lei.

 

5.  Strategia de Reorganizare

 

5.1  Măsuri adecvate pentru punerea în aplicare a planului

 

Măsurile de reorganizare judiciară prezentate în cuprinsul prezentei secțiuni au ca și finalitate restructurarea financiară a afacerii derulate de către Societate, astfel încât aceasta să permită generarea de beneficii pentru părțile implicate în procedura insolvenței Societății.

În vederea asigurării reușitei planului de reorganizare, potrivit prevederilor art. 95 alin. (6) din Legea nr. 85/2006, planul va specifica măsurile adecvate pentru punerea sa în aplicare, precum și măsurile enumerate cu caracter exemplificativ în cuprinsul textului normativ anterior menționat.

Tot în vederea asigurării reușitei planului de reorganizare al Societății, prezentul plan de reorganizare va prevede măsuri adecvate care să asigure Societății resursele financiare necesare îndeplinirii acestuia și în special, asigurării resurselor financiare pentru efectuarea distribuirilor asumate prin programul de plăți, și finalmente acoperirea într-o cât mai mare măsură a creanțelor creditorilor Societății.

 

5.2 Măsuri privind restructurarea operațională și financiară

 

Mecanismul reorganizării este stabilit conform art. 95, alin. (6) din Legea nr. 85/2006 și se referă la: restructurarea operațională, financiară și corporativă a debitorului. Măsurile au scopul de a transforma debitoarea dintr-o companie dezechilibrată, aflată în insolvență, într-o societate solvabilă, capabilă să respecte programul de plăți asumat.

În esență, Planul prevede ca măsuri de restructurare financiară a debitorului reeșalonarea datoriilor pe o perioadă de 3 ani conform fluxului de numerar (cash-flow-ului) și a programului de plăți prezentat. De asemenea, Planul prevede:

 • Menținerea conducerii activității debitoarei conform lit. A art. 95 alin. (6) din Legea nr. 85/2006, sub supravegherea administratorului judiciar, însă dreptul de dispoziție asupra bunurilor din averea debitoarei va fi limitat;
 • Valorificarea parțială sau totală a activelor din patrimoniul societății în conformitate cu prevederile de la lit. E și F ale art. 95 alin. (6) din Legea nr. 85/2006;
 • În conformitate cu lit. B ale art. 95 alin. (6) din Legea nr. 85/2006, obținerea de resurse financiare în vederea dezvoltării unui proiect imobiliar care să genereze un flux suplimentar de lichidități, ce va permite acoperirea într-o proporție cât mai mare a pasivului societății debitoare.

 

Măsurile aplicate în condițiile unui tratament corect și echitabil pentru toți creditorii vor permite echilibrarea patrimonială a debitoarei în scopul continuării activității și a îndestulării creditorilor într-o măsură mai eficientă decât în cazul falimentului.

 

Astfel se propune:

 1. Obținerea de resurse financiare pentru susținerea realizării planului și sursele de proveniență a acestora

Legea privind procedura insolvenței, (Legea nr. 85/2006), aduce în sprijinul societăților aflate în dificultate o diversitate a modalităților de realizare a planului de reorganizare. Astfel, legea permite elaborarea unui plan de restructurare și continuare a activității debitoarei și a unui plan de lichidare a unor bunuri din averea debitoarei, dar admite și o a treia variantă care constă în combinarea primelor două modalități de reorganizare a societății aflate în dificultate.

Planul de restructurare și continuare a activității poate avea la rândul său două componente:

 1. restructurarea operațională sau financiară a societății

Restructurarea operatională a debitoarei presupune în principal fie schimbarea managementului, fie schimbarea marketingului sau chiar schimbarea activității Societății, dacă aceasta se impune.

Restructurarea financiară are în vedere modificarea politicii financiare a Societății prin reducerea cheltuielilor, identificarea și atragerea altor resurse financiare (altele decât majorarea capitalului social) totul în vederea optimizării raportului venituri-cheltuieli.

 1. restructurarea corporativă prin modificarea de capital social

Metoda implică majorarea capitalului social și/sau modificarea structurii capitalului social al persoanei juridice aflate în dificultate. Această modalitate de reorganizare a activității  implică o serie de avantaje, cum ar fi faptul că sumele aduse aport la capitalul social nu sunt purtătoare de dobânzi și penalități și nu se returnează celor care le-au vărsat decât sub forma beneficiilor prevăzute de lege.

Planul de lichidare a unor bunuri din averea debitoarei, propune redresarea societății prin valorificarea unor bunuri sau a totalității bunurilor din patrimoniul său, ca urmare a restrângerii activității, urmând ca din sumele obținute în urma vânzărilor să se achite o parte, sau toate, datoriile debitorului.

Cea de-a treia variantă de plan, constând în combinarea planului de restructurare și continuare a activității cu planul de lichidare a unor bunuri sau a totalității bunurilor din averea debitoarei, dă posibilitatea debitoarei să beneficieze de surse suplimentare de resurse financiare oferind șanse sporite de acoperire a datoriilor și de redresare economică a societății în dificultate.

Prezentul plan își propune să acționeze pentru restructurarea operațională și financiară a societății, menținându-se obiectul de activitate, dar aliniind modul de desfășurare a activității la noua strategie, conform cu resursele existente și cu cele care urmează a fi captate. Toate aceste strategii aplicate vor fi menite să conducă la achitarea debitelor societății și să facă activitatea de bază a societății profitabilă.

 

Astfel, conform planului propus, principalele surse de finanțare ale Societății sunt:

 

 1. Activitatea curen

 

Societatea intenționează să realizeze venituri din activitatea curentă prin realizarea unui proiect imobiliar folosind o parte din resursele existente ale societății respectiv o serie de terenuri și construcții. Societatea debitoare va obține resursele financiare necesare realizării proiectului folosind un antreprenor general (S.C. Hoffman Tehnology S.R.L.) fiind deja încheiat contractul de antrepriză generală nr. 6 din data de 25.08.2016, ce este anexat prezentului plan de reorganizare, în acest sens. Rolul antreprenorului general va fi de a furniza resursele de materiile prime și materialele de construcții, precum și mâna de lucru necesară realizării proiectului imobiliar. În schimbul acestor resurse, antreprenorul general va fi remunerat, după încheierea fiecărei etape a proiectului, în bani sau în natură în funcție de posibilitățile financiare de moment ale debitoarei, avându-se în vedere faptul că proiectul urmărește îndestularea într-o proporție cât mai mare a creditorilor.

De asemenea, pentru susținerea cheltuielilor curente de procedură societatea va putea închiria bunurile mobile din patrimoniu fără a fi necesară convocarea Adunării Creditorilor, însă contractele de închiriere vor fi întocmite sub supravegherea administratorului judiciar și vor avea viza acestuia.

Pentru realizarea proiectului imobiliar vor fi utilizate următoarele resurse din patrimoniul societății:

Denumire Imobil Adresa Nr. CF Suprafata Ipotecat Rang 1 Ipoteca Rang 2
Teren intravilan Bistrita 51704-C1-U9 896,59 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Bistrita 51704-C1-U10 311,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Bistrita 51704-C1-U7 896,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Bistrita 51704-C1-U8 311,53 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Bistrita 51704-C1-U11 721,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Bistrita 51704-C1-U12 61,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Str Sigmirului nr. 20 63129 1026,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Str Sigmirului nr. 20 63122 1053,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Str Sigmirului nr. 20 63126 1054,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Str Sigmirului nr. 20 63620 389,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Str Sigmirului nr. 20 63621 615,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Str Sigmirului nr. 20 67584 55,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Str Sigmirului nr. 20 67585 725,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Str Sigmirului nr. 20 54876 155,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Str Sigmirului nr. 20 57116 803,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Str Industriei nr 10 68328 292,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Str Industriei nr 10 68325 4745,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Str Industriei nr 10 68326 24,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Str Industriei nr 10 68327 193,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Str Industriei nr 10 68321 190,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Str Industriei nr 10 68322 314,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Str Industriei nr 10 68323 541,00 TONESCU FINANCE SRL
CLADIRE MEBIS Str Industriei nr 10 51704 5.390,00 TONESCU FINANCE SRL DGRFP BISTRITA
SCULARIE Str Industriei nr 10 57116 244,00 TONESCU FINANCE SRL

 

Prin realizarea proiectului imobiliar, creditorilor garantați li se vor distribui cote din veniturile realizate de societate, asigurându-se astfel remunerarea acestora într-o proporție mai mare față de ipoteza falimentului.

Proiectul imobiliar constă în construirea unui număr de 186 de apartamente și locuri de parcare aferente. Apartamentele vor fi construite pe o structură deja existentă pe terenul din strada Sigmirului ce necesită o serie de lucrări de consolidare și compartimentare. Apartamentele vor fi împărțite în cinci tipuri (schițe de compartimentare), iar realizarea acestora se va desfășura în trei etape de construcție, fiecare etapă cuprinzând trei faze până la valorificarea imobilelor. Astfel, în primul semestru din Anul I, al planului de reorganizare se vor obține toate avizele și autorizațiile necesare demarării lucrărilor de construcții, urmând ca din al doilea semestru din Anul I al planului de reorganizare să înceapă prima etapă a proiectului imobiliar.

Prima etapă va cuprinde realizarea unui număr de 66 de apartamente în următoarele faze:

 • Faza 1 – construcție - se va desfășura în Semestrul II al Anului I din planul de reorganizare;
 • Faza 2 – realizarea marketing-ului pentru valorificarea apartamentelor – se va desfășura în primele trei luni ale Semestrului I din Anul II al planului de reorganizare;
 • Faza 3 – valorificarea apartamentelor – Tot cuprinsul Anului II al planului de reorganizare.

Dispunerea apartamentelor în funcție de schița și modul de compartimentare a acestora va fi efectuată conform tabelului de mai jos:

 

ETAPA 1
TRONSON 1 MEZANIN NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 TOTAL AP.
TIP 01 9 9 9 9   36
TIP 02   6 6 6 6 24
TIP 03           0
TIP 04         6 6
TIP 05           0
TOTAL 9 15 15 15 12 66

 

A doua etapă va cuprinde realizarea unui număr de 65 de apartamente în următoarele faze:

 • Faza 1 – construcție - se va desfășura în Semestrul II al Anului II din planul de reorganizare;
 • Faza 2 – realizarea marketing-ului pentru valorificarea apartamentelor – se va desfășura în ultimele trei luni ale Semestrului II din Anul II al planului de reorganizare;
 • Faza 3 – valorificarea apartamentelor – Semestrul I din Anul III al planului de reorganizare.

Dispunerea apartamentelor în funcție de schița și modul de compartimentare a acestora va fi efectuată conform tabelului de mai jos:

 

ETAPA 2
TRONSON 2 MEZANIN NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 TOTAL AP.
TIP 01 9 9 9 9   36
TIP 02   4 4 4 6 18
TIP 03   2 2 2   6
TIP 04         4 4
TIP 05         1 1
TOTAL 9 15 15 15 11 65

 

A treia etapă va cuprinde realizarea unui număr de 55 de apartamente în următoarele faze:

 • Faza 1 – construcție - se va desfășura în Semestrul I al Anului III din planul de reorganizare;
 • Faza 2 – realizarea marketing-ului pentru valorificarea apartamentelor – se va desfășura în intervalul Luna 6 – Luna 8 (intercalare între Semestrul I - II) din Anul II al planului de reorganizare;
 • Faza 3 – valorificarea apartamentelor – intervalul Luna 8 – Luna 11, respectiv Semestrul II din Anul II al planului de reorganizare.

Dispunerea apartamentelor în funcție de schița și modul de compartimentare a acestora va fi efectuată conform tabelului de mai jos:

 

ETAPA 3
TRONSON 3 MEZANIN NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 TOTAL AP.
TIP 01 7 7 7 7   28
TIP 02   4 4 4 4 16
TIP 03   2 2 2   6
TIP 04         5 5
TIP 05           0
TOTAL 7 13 13 13 9 55

 

Rezultatul proiectului imobiliar va fi construirea celor 186 de apartamente, cu o suprafață utilă finală de 9.823,48 mp, cu un cost de realizare a lucrărilor în cuantum de 371,56 euro/mp util construit (inclusiv TVA). Astfel, apartamentele vor fi valorificate cu un preț de 598,50 euro/mp util construit, care se estimează că vor genera încasări în cuantum de 6.719.260,80 euro, respectiv o marjă comercială totală, după acoperirea costurilor de construcție, în cuantum de 2.229.352,78 euro (marja comercială unitară fiind de 226,94 euro/mp util construit). Utilizarea activelor în sumă de 6.083.323,00 lei la realizarea proiectului imobiliar, nu se va face în detrimentul creditorilor, fiind generat un profit de aproximativ 10.032.087,51 lei, de unde va rezulta un surplus de valoare adus acestor active de cca. 3.948.764,51 lei. Societatea debitoare va putea efectua compensări prin plată în natură (transfer de proprietate al apartamentelor) față de antreprenorul general, în funcție de disponibilitățile bănești generate de activitatea de valorificare a apartamentelor, în conformitate cu condițiile stipulate în contractul de antrepriză menționat mai sus, fapt ce va duce la diminuarea valorilor obținute din valorificarea apartamentelor, dar totodată și la diminuarea costurilor prevăzute în fluxul de numerar.

Sumele rezultate din finalizarea fiecărei etape a proiectului imobiliar vor fi utilizate atât pentru stingerea creanțelor garantate în conformitate cu programul de plăți, cât și pentru susținerea costurilor de realizare a lucrărilor până la finalizarea proiectului. Sumele utilizate la estimarea încasărilor au fost convertite din euro în lei, la un curs de schimb mediu de 4,5 lei/euro, astfel acestea pot suferi variații în funcție de fluctuațiile cursului de schimb valutar.

 

 1. Activitatea de valorificare a unor active

 

Prezentul plan de reorganizare prevede valorificarea unei părți considerabile a activelor imobiliare din patrimoniul societății, iar acest lucru se va putea efectua în orice moment pe parcursul planului de reorganizare. Astfel, având în vedere aceste aspecte, facem mențiunea că a doua sursă de finanțare a planului este valorificarea unei părți considerabile a bunurilor imobile din patrimoniul societății, întrucât acestea nu împiedică și nu sunt necesare derulării activității curente.

Bunurile imobile care vor fi supuse valorificării se regăsesc detaliat mai jos:

 

Denumire Imobil Adresa Nr. CF Suprafata Ipotecat Rang 1 Ipoteca Rang 2
Teren intravilan Calea Moldovei nr. 13 53518 709,50 FARA IPOTECA
Teren intravilan Calea Moldovei nr. 13 51943 6900,00 TONESCU FINANCE SRL DGRFP BISTRITA
Teren intravilan Calea Moldovei nr. 13 52866 1500,00 ING DGRFP BISTRITA
Teren intravilan Calea Moldovei nr. 13 53479 788,00 TONESCU FINANCE SRL
Teren intravilan Calea Moldovei nr. 13 53486 1855,00 FARA IPOTECA
Teren intravilan Calea Moldovei nr. 13 53487 7000,00 UNICREDIT
Teren intravilan Calea Moldovei nr. 13 55792 3646,00 ING DGRFP BISTRITA
Teren intravilan Calea Moldovei nr. 13 56301 313,00 DGRFP BISTRITA
Teren intravilan Calea Moldovei nr. 13 56299 592,00 DGRFP BISTRITA
Teren intravilan Str. Sucevei nr. 8A 55794 244,00 FARA IPOTECA
Corp administrativ Calea Moldovei nr. 13 56301 313,00 DGRFP BISTRITA
Teren intravilan Str Sigmirului nr. 20 55639 183,00 DEDEMAN - FARA IPOTECA
Teren intravilan Str Sigmirului nr. 20 55641 225,00 DEDEMAN - FARA IPOTECA
Teren intravilan Str Sigmirului nr. 20 62361 328,00 DEDEMAN - FARA IPOTECA
Teren intravilan Str Sigmirului nr. 20 62375 493,00 DEDEMAN - FARA IPOTECA
Teren intravilan Str Industriei nr 10 56746 450,00 FARA IPOTECA
Teren intravilan Str Industriei nr 10 56747 129,00 FARA IPOTECA

 

În prima fază a strategiei de valorificare a activelor, societatea debitoare va proceda la imediata valorificare a bunurilor imobile libere de sarcini, pornind de la valoarea minimă de 75% din valoarea de piață, în vederea acumulării de numerar pentru acoperirea datoriilor bugetare (terenurile care figurează cu ipotecă de rang 1 în favoarea SC Dedeman SRL sunt de fapt libere de sarcini, conform adresei nr. 8018/31.08.2016 anexată prezentului plan de reorganizare, prin care acesta își exprimă acordul de radiere a ipotecii din cartea funciară).

În cea de-a doua fază, se va proceda la valorificarea terenurilor, pornind de la valoarea minimă de 75% din valoarea de piață, care constituie garanție în favoarea creditorilor, cu mențiunea că aceste terenuri constituie un lot unitar împărțit în mai multe numere cadastrale, iar cea mai bună utilizare a terenului va fi de valorificăre în bloc, însă nu este exclusă și posibilitatea valorificării în parcele individuale, dacă nu va fi posibilă valorificarea unitară. În vederea maximizării averii debitoarei, pe parcursul planului de reorganizare, societatea debitoare va putea efectua comasări sau parcelări ale terenurilor fără a produce însă daune creditorilor și fără a le diminua valoarea garanțiilor.

Societatea va putea dispune de bunurile sale, însă procedura de valorificare a activelor se va desfășura, sub supravegherea administratorului judiciar, cu condiția esențială că bunurile imobile vor fi valorificate pornind de la minim 75% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, nefiind necesară în acest sens aprobarea prealabilă a Adunării Creditorilor pentru vânzarea la acest preț sau peste această valoare pe baza unei oferte directe concrete. În situația în care, bunurile vor fi valorificate la un preț mai mic de 75% din valoarea de piață, va fi necesară obținerea aprobării Adunării Creditorilor, deoarece acest lucru va conduce la diminuarea averii debitoarei și implicit a sumelor distribuite creditorilor față de prevederile planului de reorganizare. Bunurile imobile vor putea fi valorificate oricând pe parcursul procedurii, iar distribuirile de sume față de creditori se vor efectua în consecință. Valorificările de active sunt prevăzute a se efectua până cel târziu în Semestrul II al anului III din Planul de reorganizare în conformitate cu fluxul de numerar al prezentului plan.

Valorificarea bunurilor mobile se va putea efectua la o valoare mai mare sau egală cu 75% din valoarea piață prevăzută în raportul de evaluare, fără acordul Adunării Creditorilor, respectându-se procedurile de vânzare prevăzute de Legea nr. 85/2006.

 

5.2.1 Măsuri de optimizare a managementului

 

Planul este bazat pe păstrarea, în întregime de către debitor, a conducerii activității sale, cu supravegherea activității sale de către administratorul judiciar desemnat în condițiile legii, însă dreptul de dispoziție asupra bunurilor din averea sa va fi limitat în conformitate cu prevederile menționate mai sus.

Păstrarea dreptului de conducere a activității este în concordanță cu art. 103 din Legea nr. 85/2006, care sublinează faptul că după confirmarea planului, activitatea debitorului va fi condusă de către administratorul special sub supravegherea administratorului judiciar. În același sens dintre articolele care se referă la administrarea Societății trebuie menționate, art. 3, pct. 26, art. 3, pct 26 si art 18, art. 18 alin. (2), din Legea nr. 85/2006 privind Procedura insolvenței.

Ținând cont de specificul Societății, de modul în care conducerea acesteia cunoaște și administrează situația, se dorește păstrarea în întregime a conducerii activității de către actuala echipă de management - administrare, dreptul de administrare fiind exercitat sub supravegherea administratorului judiciar. Această condiție este deosebit de importantă pentru asigurarea succesului planului de reorganizare.

 

6.   Previziunile financiare pe perioada planului de reorganizare

 

6.1  Previziunea asupra bugetului de venituri și cheltuieli

 

Fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Fluxurilor de numerar (CASH-FLOW)

 

 1. VENITURI – ÎNCASĂRI

 

Încasările previzionate pentru perioada celor trei ani de aplicare a planului de reorganizare au ca principale surse de finanțare activitatea curentă și valorificarea activelor din patrimoniul societății.

 

 1. CHELTUIELI – PLĂȚI

 

Plățile previzionate pentru perioada celor trei ani de aplicare a planului de reorganizare au următoarele destinații :

 • aferente activității de exploatare (materii prime, mărfuri, combustibil, utilități, asigurări, chirii, salarii, taxe și impozite, TVA de plată, servicii efectuate de terți). Nivelul cheltuielilor au fost previzionate la costurile de realizare ale proiectului imobiliar și ponderate cu creșterea previzionată ca urmare a creșterii veniturilor din activitatea de bază.
 • plata creanțelor din tabelul definitiv conform programului de plăți din cadrul planului de reorganizare întocmit de S.C. Tehton R.L..

 

6.2 Activitatea de exploatare

 

Activitatea de exploatare se referă în principal la veniturile obținute din realizarea proiectului imobiliar și în subsidiar la închirierea bunurilor mobile din patrimoniul societății. Pe parcursul perioadei de reorganizare, acest nivel al activității de exploatare asigură venituri lunare din închirierile de active și fluctuante din proiectul imobiliar pe măsură ce acesta se realizează și se valorifică. Veniturile vor fi destinate finanțării activității curente, dar și acoperirii unei părți consistente din masa credală.

Construcția tabloului de cheltuieli a avut la bază împărțirea cheltuielilor pe tipuri de cheltuieli, precum și analiza evoluției în timp a acestora. Cheltuielile au fost estimate în funcție de previziunile calculate în cadrul proiectului imobiliar.

 

6.3 Activitatea de valorificare a activelor

 

În cadrul procedurii de insolvență, activitatea de valorificare a activelor are o importanță deosebită, fiind a doua sursă de finanțare după activitatea de exploatare. Valorile de vânzare ale activelor supuse valorificării sunt prevăzute în cash-flow și în bugetul de venituri și cheltuieli la 75% din valoarea de piață prevăzută în raportul de evaluare.

Managementul societății va putea valorifica pe întreg parcursul desfășurării planului de reorganizare, activele pe care le va considera dispensabile. Procedura de valorificare a activelor se va desfășura, sub supravegherea administratorului judiciar, nefiind necesară în acest sens aprobarea prealabilă a Adunării Creditorilor cu condiția esențială ca bunurile imobile să fie valorificate pornind de la 75% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare sau peste această valoare pe baza unei oferte directe concrete. În situația în care, bunurile vor fi valorificate la un preț mai mic de 75% din valoarea de piață, va fi necesară obținerea aprobării Adunării Creditorilor, deoarece acest lucru va conduce la diminuarea averii debitoarei și implicit a sumelor distribuite creditorilor. Bunurile imobile vor putea fi valorificate oricând pe parcursul procedurii, iar distribuirile de sume față de creditori se vor efectua în consecință. Valorificările de active sunt prevăzute a se efectua până cel târziu în Semestrul II al anului III din Planul de reorganizare în conformitate cu fluxul de numerar al prezentului plan.

Valorificarea bunurilor mobile se va putea efectua la o valoare mai mare sau egală cu 75% din valoarea piață prevăzută în raportul de evaluare, fără acordul Adunării Creditorilor, respectându-se procedurile de vânzare prevăzute de Legea nr. 85/2006.

Având în vedere faptul că, aceste vânzări reprezintă venituri realizabile, au fost luate în calcul la fundamentarea fluxului de numerar și a bugetului de venituri și cheltuieli.

Vânzările de bunuri sub prețul de 75% din valoarea de piață se vor face de către administratorul judiciar, cu respectarea prevederilor art. 116 din Legea nr. 85/2006, după obținerea acordului Adunării Creditorilor.

 

6.4 Previziuni privind fluxul de numerar

 

Referitor la sursele de finanțare a programului de plăți, potrivit prevederilor art. 95 alin. (6), lit. B din Legea nr. 85/2006, planul de reorganizare prevede sursele de finanțare ale acestuia.

Realizarea întocmai a planului presupune identificarea surselor care vor permite Societății continuarea activității și îndeplinirea obligațiior asumate prin programul de plăți. Sursa de finanțare a activității curente este generată de continuarea activității societății prin efectuarea sub un contract de antrepriză generală a unui proiect imobiliar, care, va genera resursele necesare implementării măsurilor propuse prin plan.

 

Modul de construcţie a fluxului de încasări și plăţi

 

Ipoteze de întocmire a fluxului de încasări și plăți

 • Fluxul de încasări și plăți este construit după metoda directă;
 • Fluxul de încasări și plăți este corelat cu bugetul de venituri și cheltuieli;
 • Sumele înscrise în buget, atât veniturile, cât și cheltuielile au fost considerate efectiv încasate și plătite.

 

Încasările societății sunt următoarele:

Încasări societate Anul I Anul II Anul III Total
 1. Încasări din chirii
60.000,00 60.000,00 60.000,00 180.000,00
 1. Încasări din activitatea curentă (proiect imobiliar)
0,00 9.810.000,00 17.865.000,00 27.675.000,00
 1. Încasări din valorificări de active
375.810,75 0,00 7.160.083,50 7.535.894,25
TOTAL ÎNCASĂRI 435.810,75 9.870.000,00 25.085.083,50 35.390.894,25

 

Plățile curente care se vor efectua pe parcursul celor 36 de luni ale planului, sunt cele aferente activităților de bază, respectiv achiziții de materii prime și materiale de construcții, cheltuieli cu personalul (specializat pentru supravegherea șantierului și a antreprenorului general care va realiza proiectul imobiliar), cheltuieli cu energia și combustibilul, cheltuieli cu taxe și impozite, TVA de plată și alte cheltuieli. De asemenea, au fost avute în vedere și costurile generate de procedura insolvenței, respectiv onorariile administratorului judiciar și cheltuielile de procedură.

Fluxul de numerar, completat cu modul de distribuire al sumelor înscrise la masa credală, distribuiri parțiale în limita garanțiilor pentru creditorii garantați, totale pentru cei bugetari, și parțiale pentru creditorii chirografari, sunt prezentate în capitolul următor.

 

Distribuirile sunt prevăzute în cash flow-ul Societății astfel:

 

Distribuiri prin plan Creanțe conform Tabel Definitiv Completat nr. 1 Anul I Anul II Anul III Total general achitat prin plan Diferență neacoperită prin plan
Creanțe garantate 32.433.696,66 0,00 1.125.000,00 14.845.006,47 15.970.006,47 16.463.690,19
Creanțe bugetare 84.561,00 84.561,00 0,00 0,00 84.561,00 0,00
Creanțe chirografare 3.263.275,79 0,00 0,00 247.318,46 247.318,46 3.015.957,33
Total masă credală 35.781.533,45 84.561,00 1.125.000,00 15.092.324,93 16.301.885,93 19.479.647,52

 

Conform acestui scenariu, sursele de rambursare asigură în cazul reorganizării o despăgubire după cum urmează:

 • creanțele garantate     49,24%;
 • creanțele bugetare                                             100,00%;
 • creanțele chirografare      7,58%.

 

7. Distribuiri

 

7.1  Modul de plată al creanțelor

 

Distribuirile de sume efectuate către creditorii Societății urmează a se efectua în conformitate cu Programul de plăți - Anexa Programul de plată a creanțelor. Programul de plată a creanțelor reprezintă, conform definiției legale, Tabelul de creanțe menționat în Planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor, prin raportare la Tabelul definitiv de creanțe și la fluxurile de numerar aferente Planului de reorganizare, și care cuprinde:

 1. cuantumul sumelor datorate creditorilor conform Tabelului definitiv de creanțe pe care debitorul se obligă să le plătească acestora;
 2. termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume;

Programul de plată a creanțelor deținute împotriva Societății a fost corelat cu proiecția fluxului de numerar (astfel cum a fost prezentat în capitoul 6 și în anexa la prezentul Plan, fiind o imagine a capacității reale de plată a Debitoarei, a creanțelor înscrise la masa credală. Distribuirile preconizate a fi realizate conform Programului de plată respectă prevederile legii privind tratamentul corect și echitabil al tuturor creanțelor, menționând în mod expres tratamentul categoriilor de creanțe defavorizate.

 

7.1.1   Distribuiri către creditorii garantați prevăzuți de art. 100, alin. (3), lit. a) din Legea nr. 85/2006

 

Planul prevede pentru această categorie de creditori recuperarea în limitele garanțiilor a creanțelor deținute împotriva averii debitoarei, achitarea unor sume din realizarea proiectului imobiliar, precum și achitarea unor sume ce vor fi distribuite ca diferențe din neacoperirea întregii creanțe pe rangul categoriei chirografare. Recuperarea creanței se va efectua începând cu anul doi al perioadei de reorganizare a societății, însă cu preponderență în cel de-al treilea an al planului de reorganizare, în funcție de valorificarea activelor, astfel acest lucru se poate efectua și mai devreme.

 

Creanțe garantate Creanță conform tabel definitiv Anul I Anul II Anul III Total distribuiri în plan
Total creanțe garantate 32.433.696,66 0,00 1.125.000,00 14.845.006,47 15.970.006,47
TOTAL 32.433.696,66 0,00 1.125.000,00 14.845.006,47 15.970.006,47

 

7.1.2 Distribuiri către creditorii bugetari prevăzuți de art. 100, alin. (3), lit. c) din Legea nr. 85/2006

Creditorii bugetari dețin creanțe în valoare totală 84.561,00 lei, iar distribuirile vor fi efectuate integral în anul I al Planului,  conform, tabelului de mai jos:

 

Creanțe Bugetare Creanță conform tabel definitiv Anul I Anul II Anul III Total distribuiri în plan
Total creanțe bugetare 84.561,00 84.561,00 0,00 0,00 84.561,00
TOTAL 84.561,00 84.561,00 0,00 0,00 84.561,00

 

Totuși, creditorii bugetari vor fi avantajați și prin continuarea activității companiei și rămânerea acesteia în viața economică, fapt care va determina generarea de noi impozite și taxe, respectiv impozitele și contribuțiile sociale care vor fi datorate de către debitoare ca urmare a plății salariilor personalului angajat, TVA de plată și impozite și taxe locale datorate pentru bunurile din patrimoniu. În cazul nedorit al unui faliment, societatea nu ar mai genera viitoare impozite. Menționăm faptul că suma ce va fi distribuită creditorului garantat Alpha Bank SA, se va raporta și la distribuirile sau recuperările de sume efectuate în cadrul procedurii insolvenței societății Redivivus SRL, având în vedere calitatea debitoarei Tehton SRL de co-debitoare la contractul de credit. Suma minimă distribuită către creditorul Alpha Bank SA în cadrul planului de reorganizare va fi de aproximativ 5.850.000,00 lei (echivalentul a 1.300.000 euro, în funcție de variațiile cursului valutar), provenită din realizarea proiectului imobiliar.

 

7.1.3 Distribuiri către creditorii chirografari prevăzuți de art. 100, alin. (3), lit. e) din Legea nr. 85/2006

 

Situația distribuirilor de sume în favoarea creditorilor chirografari se prezintă respectându-se tratamentul corect și echitabil impus de art. 101 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, după cum urmează:

 

Creanțe chirografare Creanță conform tabel definitiv Anul I Anul II Anul III Total distribuiri în plan
Creanțe chirografare 3.263.275,79 0,00 0,00 247.318,46 247.318,46
TOTAL 3.263.275,79 0,00 0,00 247.318,46 247.318,46

 

Astfel, așa cum se poate observa din tabelul de mai sus, în cadrul planului de reorganizare suma minimă de 247.318,46 lei va fi distribuită creditorilor chirografari în cadrul planului de reorganizare. Menționăm faptul că suma ce va fi distribuită creditorului garantat Alpha Bank SA, se va raporta și la distribuirile sau recuperările de sume efectuate în cadrul procedurii insolvenței societății Redivivus SRL, având în vedere calitatea debitoarei Tehton SRL de co-debitoare la contractul de credit. Prin urmare, există posibilitatea distribuirii unei sume mai mari către categoria creanțelor chirografare, în funcție de gradul de acoperire al creanței Alpha Bank SA din procedura insolvenței Redivivus SRL, această creanță influențând ponderea și suma distribuită către întreaga categorie a creanțelor chirografare.

 

7.2 Tratamentul creanțelor

 

Așa cum se prevede în Secțiunea a VI-a, Subsecțiunea 1 din Legea nr. 85/2006 – Planul, în cadrul acestuia se vor menționa categoriile de creanțe care nu sunt defavorizate (art. 95, alin. (5), lit. a), tratamentul categoriilor de creanțe defavorizate (art. 95, alin. (5), lit. b), ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanțe, în comparație cu valoarea ce ar fi primită prin distribuire în caz de faliment (art. 95 alin. (5), lit.d). Conform art. 139, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 85/2014, Planul prevede acelaşi tratament pentru fiecare creanţă în cadrul unei categorii distincte, cu excepţia rangului diferit al celor beneficiare ale unor cauze de preferinţă, precum şi în cazul în care deţinătorul unei creanţe consimte la un tratament mai puţin favorabil pentru creanţa sa.

 

7.2.1   Categoriile de creanță care nu sunt defavorizate prin plan

 

Definiția dată de către legiuitor creanțelor defavorizate la art. 3, pct. 21 al Legii nr. 85/2006, potrivit căruia categoria de creante defavorizate este prezumata a fi categoria de creante pentru care planul de reorganizare prevede cel puțin una dintre modificările următoare pentru oricare dintre creanțele categoriei respective:

 1. a) o reducere a cuantumului creanţei;
 2. b) o reducere a garanțiilor sau a altor accesorii, cum ar fi reeșalonarea plăților în defavoarea creditorului.
 3. c) valoarea actualizată cu dobânda de referință a Băncii Naționale a României, dacă nu este stabilit altfel prin contractul privind creanța respectivă sau prin legi speciale, este mai mică decât valoarea la care a fost înscrisă în tabelul definitiv de creanțe.”

 

Pe de altă parte, art. 101 alin. (1) lit. D. din Legea nr. 85/2006 prevede că vor fi considerate creanţe nedefavorizate şi vor fi considerate că au acceptat planul creanţele ce se vor achita integral în termen de 30 de zile de la confirmarea planului.

În conformitate cu criteriile mai sus enumerate, toate categoriile de creanțe sunt defavorizate, potrivit prezentului Plan de reorganizare.

 

7.2.2   Categoriile de creanțe defavorizate prin plan

 

Categoriile de creanțe defavorizate prin prezentul Plan de reorganizare, potrivit legii, sunt următoarele:

 • creanțele garantate;
 • creanțele bugetare;
 • celelalte creanțe chirografare prevăzute de art. 100 alin. (3) lit. e).

 

Creanțele garantate vor beneficia de distribuiri de sume în proporție de 49,24 % din totalul grupei, achitarea acestora urmând a se efectua începând cu al doilea an al Planului de reorganizare. Prin urmare, această categorie de creanțe este o categorie defavorizată, deoarece plata creanțelor se va efectua fără a se respecta condiția menționată la art. 101 alin. (1) lit. D. din Legea nr. 85/2006, privind plata în primele 30 de zile ale planului de reorganizare. De asemenea, valoarea ce urmează a fi distribuită acestei categorii de creanțe este mai mare decât valoarea pe care aceaste categorii urmeză a o recupera în ipoteza falimentului Societății.

Creanțele bugetare vor beneficia de distribuiri de sume în proporție de 100,00 % din totalul grupei. Dată fiind reeșalonarea plăților în defavoarea acestei categorii de creditori, ea se încadrează la prevederile art. 3, pct. 21 din Legea nr. 85/2006.

Creanțele chirografare conform art. 100, alin. (3), lit. e) din Legea nr. 85/2006 vor fi achitate în proporție de 7,58 % de către Debitoare, cu posibilitatea achitării unei sume mai mari, în funcție de distribuirile de sume ce se vor efectua față de creditorul Alpha Bank SA, condiționate de procedura de insolvență a societății Redivivus SRL. Valoarea ce urmează a fi distribuită acestei categorii de creanțe este mai mare decât valoarea pe care aceaste categorii urmeză a o recupera în ipoteza falimentului Societății.

 

Concluzionând, putem spune următoarele:

 • categoriile de creanțe defavorizate nu primesc mai mult decât creanța înscrisă în Tabelul definitiv de creanțe;
 • categoriile de creanțe defavorizate nu primesc mai puțin decât suma ce ar putea fi recuperată în ipoteza falimentului;
 • la fel ca în situația falimentului, creditorii vor recupera parțial sumele înregistrate în tabelul definitiv al creanțelor, însă într-o proporție mai mare în cadrul perioadei de reorganizare.

 

7.3 Prezentarea comparativă a sumelor estimate a fi distribuite în procedura de faliment cu cele distribuite în planul de reorganizare

 

În ipoteza în care față de societate se va dispune deschiderea procedurii falimentului, urmează ca activele societății să fie valorificate în cadrul procedurii de lichidare. Potrivit prevederilor art. 95 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 85/2006, planul de reorganizare trebuie să menționeze „ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanțe, în comparație cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment, valoarea estimativă se va calcula la data propunerii planului;". Având în vedere acest aspect, în cadrul procedurii de insolvență, s-a procedat la angajarea unui evaluator specializat, membru ANEVAR, evaluator care a efectuat evaluarea patrimoniului societății debitoare. Astfel, în raportul menționat, s-a procedat la calcularea valorii de lichidare, ce a fost ajustată și actualizată în conformitate cu evidențele societății debitoare.

 

Situația se prezintă după cum urmează:

 

Prezentarea comparativă a sumelor estimate a fi obținute în procedura falimentului, respectiv în procedura de reorganizare

 

Explicație/Denumire creditor Creanța acceptată cf. tabel definitiv Distribuiri în caz de FALIMENT Procent acoperire datorii Distribuiri în planul de reorganizare Procent acoperire datorii
Distribuiri + Cheltuieli de procedură 11.394.030,90 28,30% 16.301.885,93 45,56%
din care:
Cheltuieli procedură - art. 121, alin. (1), pct. 1 - 697.247,23 100,00% Cheltuielile de procedura sunt prinse deja în rulajul cash-flow-ului
Total de distribuit - 10.696.783,67 - -
Creanțe garantate - art. 121, alin. (1), pct. 2 32.433.696,66 9.905.084,34 30,54% 15.970.006,47 49,24%
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE BISTRITA - NASAUD 989.872,00 989.872,00 100,00% 989.872,00 100,00%
TONESCU FINANCE SRL 6.821.916,40 6.058.746,76 88,81% 5.774.734,85 84,65%
ING BANK N.V. AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI* 2.065.060,22 1.386.900,68 67,16% 1.587.921,92 76,89%
UNICREDIT LEASING ROMANIA S.A. 542.400,00 542.400,00 100,00% 542.400,00 100,00%
ALPHA BANK ROMANIA S.A. 22.014.448,04 927.164,90 4,21% 7.075.077,70 32,14%
Datorii perioada de observație - art. 123, pct. 3 - 569.701,55 100,00% Cheltuielile curente sunt prinse deja în rulajul cash-flow-ului
Creanțe bugetare - art. 123, pct. 4 84.561,00 84.561,00 100,00% 84.561,00 100,00%
MUNICIPIUL BISTRITA 84.561,00 84.561,00 100,00% 84.561,00 100,00%
Creanțe chirografare - art. 123, pct. 7 3.263.275,79 137.436,76 4,21% 247.318,46 7,58%
ALPHA LEASING ROMANIA IFN S.A. 13.174,80 554,87 4,21% 998,50 7,58%
AUTOWORLD S.R.L. 44.719,96 1.883,43 4,21% 3.389,25 7,58%
BCR LEASING IFN S.A. 9.892,14 416,62 4,21% 749,71 7,58%
BT LEASING TRANSILVANIA IFN S.A. 716.707,62 30.185,00 4,21% 54.318,13 7,58%
CONISET S.R.L. - prin administrator judiciar VALESI CONSULT I.P.U.R.L. 11.329,60 477,16 4,21% 858,65 7,58%
ELECTRICA FURNIZARE S.A. 1.499,54 63,15 4,21% 113,65 7,58%
FILADELFIA S.R.L. 24.292,46 1.023,11 4,21% 1.841,09 7,58%
MATCON S.A. 215.908,67 9.093,25 4,21% 16.363,37 7,58%
MENTOR ADITIVI BETON S.R.L. 67.557,89 2.845,28 4,21% 5.120,10 7,58%
REDIVIVUS S.R.L. - prin administrator judiciar INSOLBIS S.P.R.L. 337.679,37 14.221,77 4,21% 25.592,18 7,58%
SUDLEASING GMBH - prin CABINET AVOCAT IOANA HATEGAN 1.425.765,61 60.047,83 4,21% 108.056,50 7,58%
ING BANK N.V. AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI 389.638,63 16.410,10 4,21% 29.530,09 7,58%
COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A 5.109,50 215,19 4,21% 387,24 7,58%
Total datorii masa credală 35.781.533,45 10.127.082,10 28,30% 16.301.885,93 45,56%

 

 • Plata creanțelor garantate este prevăzută a se efectua începând cu al doilea an al planului de reorganizare, conform programului de plăți, în funcție de sumele obținute din valorificarea activelor și din proiectul imobiliar, estimându-se distribuiri de sume care să acopere aproximativ 49,24 % din totalul acestora;
 • Plata creanțelor bugetare este prevăzută a se efectua integral în primul an al planului de reorganizare conform programului de plăți;
 • Plata către creditorii înscriși în grupa creanțelor chirografare, este prevăzută a se efectua în anul III al planului de reorganizare, estimându-se distribuiri de sume care să acopere aproximativ 7,58 % din totalul acestora. Considerăm că gradul de acoperire al creanțelor chirografare se poate îmbunătăți semnificativ, în funcție de distribuirile de sume ce vor fi efectuate către creditorul Alpha Bank SA în cadrul procedurii insolvenței societății Redivivus SRL, creanța deținută de Alpha Bank SA fiind comună pentru societatea debitoare Tehton SRL și pentru societatea Redivivus SRL.

 

În funcție de situația financiară a societății, anumite plăți se vor putea efectua anticipat față de modul în care acestea au fost prevăzute în Programul de plăți al Planului de reorganizare. De asemenea, oricând pe parcusul Planului de reorganizare, asociații pot împrumuta societatea pentru a susține activitatea acesteia și pentru a facilita efectuarea plăților prevăzute în cadrul Programului de plată al creanțelor.

 

7.4. Tratamentul corect și echitabil al creanțelor

 

În conformitate cu prevederile art. 101, alin. (2) din Legea nr. 85/2006, tratament corect și echitabil există atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 1. Niciuna dintre categoriile care resping planul și nicio creanță care respinge planul nu primesc mai puțin decât ar fi primit în cazul falimentului;
 2. Nicio categorie sau nicio creanță aparținând unei categorii nu primește mai mult decât valoarea totală a creanței sale;
 3. În cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nicio categorie de creanțe cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptate, astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută la art. 100 alin. (3), nu primește mai mult decât ar primi în cazul falimentului;

Tratamentul corect și echitabil aplicat creanțelor defavorizate prin Planul de reorganizare se apreciază în funcție de următoarele elemente de referință:

 1. Tabelul definitiv de creanțe împotriva Societății;
 2. Programul de plăți prevăzut prin Planul de reorganizare;
 3. „Rapoartele de evaluare ale bunurilor S.C. Tehton S.R.L.", întocmite de evaluatorul angajat cu acordul creditorilor, respectiv GMT Evaluari si Consultanta SRL.

Fiecare dintre categoriile de creanțe defavorizate prin Plan potrivit legii vor fi analizate din perspectiva elementelor de referință menționate mai sus.

Pentru calificarea tratamentului corect și echitabil aplicat creanțelor defavorizate prin Plan, a fost efectuată o estimare a sumelor distribuite în caz de faliment creditorilor prezentată în cuprinsul capitolului 4.3 și capitolului 7.2 din prezentul Plan.

Raportat la elementele prezentate mai sus, respectarea tratamentului corect și echitabil va putea fi precizat cu acuratețe vis-a-vis de fiecare dintre categoriile de creanțe și vis-a-vis de fiecare dintre creanțele luate individual doar după examinarea votului asupra planului, pentru ca îndeplinirea anumitor condiții depinde de rezultatul, respectiv aprobarea sau respingerea planului de către fiecare dintre creditori.

 

7.5 Programul de plată al creanțelor

 

Potrivit prevederilor art. 3, pct. 22 din Legea nr. 85/2006 Programul de plată al creanțelor este tabelul de creanțe menționat în Planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le platească creditorilor prin raportare la Tabelul definitiv de creanțe și la fluxurile de numerar aferente Planului de reorganizare și care cuprinde:

 1. cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor, dar nu mai mult decât sumele datorate conform tabelului definitiv de creanţe, în cazul creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferinţă sumele vor putea include şi dobânzile;
 2. termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume.

 

În atare condiții programul de plată al creanțelor va fi detaliat în anexa care face parte integrantă din prezentul Plan, respectiv anexa - Programul de plată al creanțelor.

Prin programul de plată al creanțelor se prevede achitarea începând cu anul II al Planului de reorganizare, a creanțelor garantate înscrise în tabel.

Creanțele bugetare vor beneficia de distribuiri de sume în proporție de 100 % din totalul grupei, fiind achitate în primul an al planului de reorganizare.

Pentru categoria celorlalte creanțe chirografare, Planul prevede distribuiri de sume în maniera arătată anterior.

 

7.6 Retribuția persoanelor angajate conform art. 102, alin. (4) din Legea nr. 85/2006

 

Plata remunerației administratorului judiciar urmează a se efectua conform prevederilor art. 102, alin. (6) din Legea nr. 85/2006, pe baza facturilor fiscale emise de către acesta, după următoarea structură:

 • Onorariul fix corespunzător perioadei de observație și de reorganizare judiciară, respectiv 2.500 lei lunar, exclusiv TVA.
 • Onorariu variabil, respectiv 2% exclusiv TVA, calculat și plătit din sumele distribuite din vânzarea de active.

 

8. Efectele confirmării planului. Concluzii

 

8.1  Efectele confirmării planului

 

Efectele confirmării planului sunt cele prevăzute la art. 102 și art. 103 din Legea nr. 85/2006:

 • Activitatea debitorului este reorganizată în mod corespunzător, creanțele și drepturile creditorilor, precum și ale celorlalte părți interesate sunt modificate astfel cum este prevăzut în plan. În cazul intrării în faliment se va reveni la situaţia stabilită prin tabelul definitiv al tuturor creanţelor împotriva debitorului prevăzut la art. 74, alin. (1), scăzându-se sumele achitate.
 • În timpul planului de reorganizare. În urma confirmării planului, societatea debitoare își va conduce activitatea sub supravegherea administratorului judiciar și în conformitate cu planul confirmat (art. 103, alin. (1) din Legea nr. 85/2006);

Regula business as usual se aplică în limite similare cu cele aplicabile continuării activității debitorului în perioada de observație. Astfel, activitățile curente reprezintă, în înțelesul dispozițiilor art. 3, pct. 14 din Legea nr. 85/2006, activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii şi operaţiuni financiare, propuse a fi efectuate de debitor în perioada de observaţie şi în perioada de reorganizare, în cursul normal al activităţii sale, cum ar fi:

 1. continuarea activităţilor contractate şi încheierea de noi contracte, conform obiectului de activitate;
 2. efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi aferente acestora;
 3. asigurarea finanţării capitalului de lucru în limite curente.
 • Activitatea debitorului va fi condusă de administratorul special și sub supravegherea administratorului judiciar, așa cum a fost menționat anterior, și potrivit celor stabilite prin plan și în conformitate cu dispozițiile art. 95, alin. (6) lit. A din Legea nr. 85/2006, până când judecătorul-sindic va dispune, fie încheierea procedurii insolvenței și luarea tuturor măsurilor pentru reinserția debitorului în activitatea comercială, fie încetarea reorganizării și trecerea la faliment în condițiile art. 107 și următoarele din Lege (art. 103, alin. (1) din Legea nr. 85/2006);
 • Debitorul va fi obligat să îndeplinească, fără întârziere, schimbările de structură prevăzute în plan (art. 103, alin. (3) din Legea nr. 85/2006);
 • În cazul intrării în faliment ca urmare a eșuării planului, se va reveni la situaţia stabilită prin tabelul definitiv al tuturor creanţelor împotriva debitorului prevăzut la art. 74, alin. (1), scăzându-se sumele achitate.
 • Conform art. 137, alin. (2) din Legea nr. 85/2006, la data confirmării unui plan de reorganizare, debitorul este descărcat de diferența dintre valoarea obligațiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului și cea prevăzută în plan pe parcursul procedurii reorganizării judiciare, însă în cazul trecerii la faliment, vor fi aplicabile prevederile art. 102, alin. (1) din Legea nr. 85/2006.
 • Facem precizarea însă că toate obligațiile pe care debitoarea le avea înaintea confirmării planului vor fi achitate integral, astfel că nu este cazul a fi descărcat de vreo diferență.

 

8.2 Descărcarea de răspundere a debitorului

 

Conform prevederilor art. 95, alin. (5), lit. c) din Legea nr. 85/2006, în planul de reorganizare va trebui să se menționeze dacă și în ce măsură debitorul, membrii grupului de interes economic, asociații din societățile în nume colectiv și asociații comanditați din societățile în comandită vor fi descărcați de răspundere".

 

Potrivit dispozitiilor art. 102, alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, când sentința care confirmă un plan intră în vigoare, activitatea debitorului este reorganizată în mod corespunzător; creanțele și drepturile creditorilor, precum și ale celorlalte părți interesate sunt modificate astfel cum este prevăzut în plan.

De asemenea, în temeiul art. 137, alin. (2) din Legea nr. 85/2006 La data confirmarii unui plan de reorganizare, debitorul este descarcat de diferenta dintre valoarea obligatiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului si cea prevazuta în plan ".

 

8.3 Controlul aplicării planului

 

Conform prevederilor Secțiunii a 6-a din Legea nr. 85/2006 privind procedura de insolvenței, aplicarea planului de reorganizare de către societatea Tehton SRL este supravegheată de 3 entități independente, care colaborează pentru punerea în practică a prevederilor din cuprinsul acestuia:

 • judecătorul-sindic;
 • creditorii;
 • administratorul judiciar.

 

Judecătorul-sindic,  conform prevederilor Legii privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, are atribuții strict jurisdicționale, acestea  fiind limitate la controlul judecătoresc al activității administratorului judiciar și la  procesele și cererile de natură judiciară aferente procedurii insolvenței.

În teza finală a alin. (2) al art. 11 din Legea nr. 85/2006 se menționează în mod expres că „Atribuțiile manageriale aparțin administratorului judiciar ori lichidatorului sau, în mod excepțional, debitorului, dacă acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-și administra averea. Deciziile manageriale pot fi controlate sub aspectul oportunității de către creditori, prin organele acestora", Iăsându-se astfel în sarcina judecătorului-sindic doar controlul legalității măsurilor luate în desfășurarea activității societății.

 

Creditorii sunt principalii beneficiari - fără a exclude avantajul societății aflată în reorganizare de a rămâne un comerciant activ - în favoarea cărora se derulează întreaga procedură. Interesul evident al acestora pentru îndeplinirea obiectivelor propuse prin plan (acoperirea pasivului) reprezintă un suport practic pentru activitatea administratorului judiciar și a administratorului special, întrucât din coroborarea opiniilor divergente ale creditorilor se pot contura cu o mai mare claritate modalitățile de intervenție, în vederea corectării sau optimizării din mers a modului de lucru  și de aplicare a planului.

 

Legea nr. 85/2006 conferă creditorilor, prin organele lor reprezentative (comitetul creditorilor și adunarea creditorilor), posibilitatea de a controla periodic modul de desfășurare a activității societății după aprobarea planului de reorganizare:

 • comitetul creditorilor primește trimestrial rapoarte asupra situației financiare a averii societății;
 • comitetul creditorilor avizează situația cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activității;
 • comitetul creditorilor va putea convoca Adunarea Generală a Creditorilor după prezentarea rapoartelor anterior amintite pentru a prezenta acesteia măsurile luate de societate și/sau administratorul judiciar;
 • comitetul creditorilor va putea, motivat, să propună și alte măsuri.

 

Administratorul judiciar este entitatea care exercită în mod nemijlocit controlul activității S.C. Tehton S.R.L., având legătura directă cu latura palpabilă a activității acesteia, exercitând un control riguros asupra derulării întregii proceduri, supraveghind din punct de vedere financiar societatea și având posibilitatea și obligația legală de a interveni acolo unde constată că, din varii motive, s-a deviat de la punerea în practică a planului votat de creditori.

 

Pentru monitorizarea activității societății în conformitate cu măsurile dispuse prin planul de reorganizare societatea va comunica de îndată administratorului judiciar pe întreaga perioadă de derulare a planului următoarele informații și documente:

 • proiectele de contract ce urmează a fi angajate de societate, în vederea verificării și validării conținutului acestora de către administratoul judiciar;
 • raportări privind modul de îndeplinire a contractelor financiare, comerciale, tehnice și de orice altă natură, în derulare;
 • situația litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată sau în fază de executare și rezultatele obținute ca urmare a derulării acestor proceduri;
 • orice document cu caracter juridic sosit la sediul societății, în vederea luării măsurilor procedurale ce se impun;
 • modificările intervenite în structura internă a societății a căror realizare este condiționată de avizul favorabil expres al administratorului judiciar;
 • prezentarea situației de personal și a oricăror neînțelegeri dintre patronat și salariați rezultate din executarea contractelor de muncă;
 • situația abaterilor disciplinare și a sancțiunilor propuse de angajator în cadrul procedurii de cercetare disciplinară, angajatorul neputând dispune sancțiuni de desfacere disciplinară a contractelor individuale de muncă fără informarea în prealabil a administratorului judiciar;
 • eventualele propuneri de concediere individuală sau colectivă a personalului, măsuri ce vor putea fi puse în aplicare numai după aprobarea lor de către administratorul judiciar;
 • balanțele lunare;
 • registrul jurnal;
 • registrul de încasări și plăți (casă, bancă);
 • situația analitică a conturilor de patrimoniu (clasa 2, clasa 3);
 • situația analitică a partenerilor (clasa 4);
 • declarațiile fiscale, după depunere, însoțite de recipisa de consemnare;
 • rapoarte privind serviciile prestate.

 

Controlul efectiv al aplicării planului se face de către administratorul judiciar prin:

 • Supravegherea tuturor actelor (inclusiv cele de dispoziție), operațiunilor și plăților efectuate de societate, care vor fi cuprinse într-un registru special;
 • Trimiterea de informări și rapoarte periodice din partea societății către administratorul judiciar;
 • Întocmirea și prezentarea lunară de către conducerea societății a previziunilor de încasări și plăți pe două luni înainte;
 • Primirea de la societate a rapoartelor financiare trimestriale și a situației cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activității, care vor fi prezentate de către administratorul judiciar în conformitate cu art. 144, alin. (2) din Legea nr. 85/2014 comitetului creditorilor;
 • Sesizarea judecătorului sindic sau a creditorilor cu orice problemă care ar necesita o soluționare din partea acestora.

 

Prin instituirea unui control exigent din partea celor trei factori - judecătorul-sindic, creditorii, administratorul judiciar - se realizează practic un sistem eficient de preîntâmpinare, detectare și corectare a oricăror abateri de la planul de reorganizare confirmat și aprobat, care ar putea interveni pe durata derulării activității S.C. Tehton S.R.L. în procedura reorganizării judiciare.

 

În concluzie, controlul strict al aplicării prezentului plan și monitorizarea permanentă a derulării acestuia, de către factorii menționați mai sus, constituie o garanție solidă a realizării obiectivelor pe care și le propune, respectiv plata pasivului, redresarea activității comercial - economice și reinserția în circuitul economic a S.C. Tehton S.R.L..

 

8.4 Concluzii

 

În temeiul art. 94, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, prezentul Plan de reorganizare este propus atenției creditorilor Societății și judecătorului-sindic de către societatea debitoare, reprezentată de administratorul special.

Condițiile preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare a activității Societății, conform art. 94, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, au fost îndeplinite, după cum urmează:

 • Intenția de reorganizare a activității Societății a fost exprimată de către debitoare odată cu cererea de deschidere a procedurii;
 • Tabelul definitiv de creanțe împotriva Societății a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență la data de 14372/28.07.2016;
 • Societatea nu a mai fost subiect al procedurii instituite în baza Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
 • Nici Societatea și niciun membru al organelor de conducere al acesteia nu a fost condamnat definitiv pentru niciuna dintre infracțiunile prevăzute de art. 94, alin. (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

 

Perspectivele de redresare ale Debitoarei în raport cu posibilitățile și specificul activității desfășurate, cu mijloacele financiare disponibile sau care se pot mobiliza și cu cererea pieței față de oferta debitorului sunt detaliate în Capitolele 2-5.

 

Măsurile pentru implementarea Planului de reorganizare judiciară a S.C. Tehton. S.R.L. sunt cele prevăzute de 95 alin. (6) lit. A. B, E și F din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

 

Măsurile concordante cu interesele creditorilor precum și cu ordinea publică sunt prevăzute în Capitolele 5-7.

Modalitățile de acoperire a pasivului precum și Sursele de finanțare sunt prezentate în Capitolele 6-7.

 

Programul de plată al creanțelor este prezentat în Capitolul 7 și în anexele la prezentul plan.

 

Termenul de executare a Planului de reorganizare al Tehton S.R.L. este de 3 ani de la data confirmării acestuia, cu posibilitatea de prelungire în condițiile prevăzute de art. 101, alin. (5) din Legea nr. 85/2006.

 

Creanțele care nu sunt defavorizate - nu sunt, per a contrario toate categoriile de creanțe sunt defavorizate.

 

Categoriile de creanțe defavorizate potrivit legii prin prezentul Plan de reorganizare sunt toate categoriile de creanțe, respectiv:

 • Categoria creanțelor garantate;
 • Categoria creanțelor bugetare;
 • Categoria creanțe chirografare.

 

Despăgubirile ce urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanțe, în comparație cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment, au fost determinate ținând cont de prevederile art. 121 si art. 123 din Legea nr. 85/2006.

 

Categoriile propuse pentru a vota prezentul plan de reorganizare potrivit art. 100, alin. (3) din Legea nr. 85/2006, sunt:

 • Creanțele garantate (Art. 100, alin. (3), lit. a))
 • Creanțele bugetare (Art. 100, (3), lit. c))
 • Creanțele chirografare (Art. 100, alin. (3) e))

 

În concluzie, apreciem faptul că scopul instituit de prevederile legii privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, și anume acoperirea pasivului Societății nu poate fi atins într-o mai mare măsură decât prin implementarea prezentului Plan de reorganizare.

 

Așa cum am prezentat și în cuprinsul planului, falimentul Societății nu reprezintă o alternativă viabilă în vederea acoperirii pasivului Societății.

 

Este de menționat faptul că implementarea prezentului plan va avea consecințe favorabile atât pe plan economic, cât și social, asigurând menținerea în circuitul comercial a unei societăți viabile, restructurate atât din punct de vedere operațional, cât și financiar, un viitor contribuabil la bugetul consolidat al statului și un generator de locuri de muncă pe piața muncii din întreaga țară, aspecte care apreciem că nu pot fi neglijate de către creditorii Societății.

 

Reorganizarea Societății poate prezenta beneficii inclusiv pentru furnizorii societății, dintre care o parte a acestora înscriși în tabelul definitiv al creanțelor în categoria creditorilor chirografari. După implemenatarea planului propus, furnizorii Societății vor putea avea în societatea Tehton S.R.L. un partener viabil în vederea derulării de raporturi comerciale și în vederea recuperării debitelor amânate după data încheierii planului, acolo unde este cazul.

 

Desigur că prevederile Legii privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență asigură creditorilor Societății posibilitatea de a solicita intrarea acesteia în procedura falimentului în orice moment în care Societatea nu respectă prevederile asumate prin prezentul plan, asigurându-se în aceste condiții șanse mult mai ridicate de valorificare a activelor acesteia ca o afacere în stare de funcționare.

 

Controlul strict al aplicării prezentului plan și monitorizarea permanentă a derulării acestuia, de către administratorul judiciar în calitatea sa de organ ce asigură supravegherea activității curente a Societății de către creditorii Societății și de către judecătorul-sindic, constituie o garanție solidă a realizării obiectivelor pe care și le propune, respectiv plata pasivului asumat prin Plan și menținerea Societății în viața comercială, motiv pentru care supunem votului Dvs. prezentul Plan de reorganizare.

 

 

NOTĂ:

 

PE TOATĂ PERIOADA DE APLICARE A PLANULUI DE REORGANIZARE, ACESTA POATE FI MODIFICAT POTRIVIT ART. 101, ALIN. (5) DIN LEGEA NR. 85/2006, DACĂ VREUNA DIN CONDIȚIILE ÎN CARE A FOST PROPUS PLANUL DE REORGANIZARE NU MAI CORESPUND IPOTEZELOR DE CALCUL ȘI PREVIZIUNE SAU AU FOST IDENTIFICATE ALTE MODALITĂȚI DE STINGERE A CREANȚELOR SAU SURSE DE FINANȚARE. MODIFICĂRILE PROPUSE CE VOR FI ADUSE PLANULUI DE REORGANIZARE VOR FI PREZENTATE CREDITORILOR CU RESPECTAREA CONDIȚIILOR DE VOT ȘI DE CONFIRMARE PREVĂZUTE DE LEGE.

 

ÎNTOCMIT,

 

S.C. TEHTON S.R.L. – în insolvență,

Prin administrator special

Ilișuan Ion

 

 

ANEXE:

Anexa nr. 1 – Tabel definitiv al creanțelor

Anexa nr. 2 – Cash-flow – anul I – anul III

Anexa nr. 3 – Buget de venituri și cheltuieli – anul I – anul III

Anexa nr. 4 – Program de plată al creanțelor

Anexa nr. 5 – Documente menționate în cadrul planului

Comments are closed.