VANZARE PRIN NEGOIERE DIRECTA

ZRP Insolvency S.P.R.L., lichidator judiciar al COIFER IMPEX S.R.L., anunţă toate persoanele interesate că începând cu data prezentului anunţ pot fi depuse oferte pentru achiziţionarea lotului următoarelor bunuri în bloc: Spațiu comercial situat  în Str. Jiului nr. 67, Sector 1, București. Proprietatea imobiliară cu număr cadastral 210863 și înscrisă în Cartea Funciară nr. 210863 din data de 6.12.2012 este compusă din teren cu suprafață de 351 mp și construcție S+P+2E, având suprafață utilă 514 mp. Imobilul este dotat cu bunuri mobile aferente desfășurării activității unei companii (birotică).

 

Bunurile sunt proprietatea S.C. COIFER IMPEX S.R.L., societate în faliment (dosar 16179/3/2013 pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă).

 

În prezent, preţul oferit pentru achiziţionarea bunurilor este de 227.000 Euro. TVA-ul aferent tranzacției se va aplica în funcție de prevederile Codului Fiscal în vigoare. Pasul de supraofertare este de 1% din această valoare, adică 2.270 Euro. Persoanele interesate pot depune ofertele pentru achiziţionarea bunului la sediul lichidatorului judiciar din strada Dimitrie Racoviţă nr. 28-30, secotr 2, Bucureşti în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului anunţ. Garanția de participare la negocierea directă este în cuantum de 10% din prețul oferit.

 

Bunul imobil ce face obiectul prezentului anunț este grevat de urmatoarele sarcini:

 1. Prin actul notarial nr. 432 din data de 06.03.2016 emis de catre Manole Marina se intabuleaza dreptul de ipoteca in valoare de 4.470.000 Euro in favoarea Unicredic Bank SA, prin sucursala Marasesti;
 2. Prin somatia emisa de catre Biroul Executorului Judecatoresc, dosar executare silita nr. 493/2013 din data de 07.06.2013 se noteaza urmarirea imobilului pentru suma de 97714,87 Lei pentru creditorul Cabiet de Avocat Elvir Iliescu si Asociatii;

 

In conformitate cu art. 53 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolventei, „Bunurile instrainate de administratorul judiciar sau de lichidator, in exercitiul atributiilor sale prevazute de prezenta lege, sunt dobandite libere de orice sarcini (..)”, in aceste conditii, intabularea bunului imobil pe numele adjudecatarului se va face “liber de orice sarcini”, prin efectul legii

 

Oferta de achiziţionare va avea forma unei scrisori de intenţie care va cuprinde cel puţin următoarele menţiuni:

 1. a) Numele complet al persoanei fizice sau denumirea completă a persoanei juridice;
 2. b) Datele de identificare ale ofertantului;
 3. c) Preţul la care se doreşte achiziţionarea, care nu va fi mai mic de 229.270 Euro;
 4. d) Eventualele condiţii în care se doreşte achiziţionarea.

Odată cu oferta se va prezenta şi dovada privind depunerea garanţiei de 10% din preţul oferit.

 

Pentru participarea la procedura negocierii, ofertanții trebuie sa depună următoarele documente:

1) Pentru persoane juridice romane:

 1. a) copie conforma cu originalul dupa certificatul de inmatriculare al societatii la O.R.C.;
 2. b) copie conforma cu originalul dupa certificatul de inregistrare fiscala;
 3. c) scrisoare de bonitate financiara eliberata de o banca romana sau de o filiala a unei banci straine din Romania;
 4. d) imputernicirea acordata persoanei care reprezinta ofertantul in sedinta de licitatie si puterile conferite acesteia pentru sedinta de licitatie, semnata de reprezentantul legal al societatii, pentru sustinerea valabilitatii ofertei, pentru semnarea procesului-verbal de licitatie, a adjudecarii si semnarii actului de adjudecare. In aceasta situatie se va depune si copie dupa actul constitutiv al societatii care atesta reprezentantul legal al societatii;
 5. e) declaratie pe propria raspundere a administratorului ca societatea participanta la licitatie nu se afla in lichidare voluntara si/sau nu este supusa prevederilor legii insolventei;
 6. f) copia actului de identitate a persoanei imputernicite.

2) Pentru persoane juridice straine:

 1. a) documente de identificare a firmei, certificat de inmatriculare a societatii comerciale straine, tradus in limba romana, iar traducerea sa fie legalizata de un notar public din Romania;
 2. b) scrisoare de bonitate financiara eliberata de o banca romana sau de o filiala a unei banci straine din Romania;
 3. c) declaratia pe proprie raspundere a administratorului, ca societatea nu se afla in lichidare voluntara si/sau nu este supusa prevederilor legilor privind insolventa, tradusa si legalizata de un notar public din Romania;
 4. d) imputernicirea acordata persoanei care reprezinta ofertantul in sedinta de licitatie si puterile conferite acestuia pentru sedinta de licitatie, semnata de reprezentantul legal al societatii, pentru sustinerea valabilitatii ofertei si pentru participarea la licitatie, pentru semnarea procesului-verbal de licitatie, a adjudecarii si semnarii actului de adjudecare, tradusa si legalizata;
 5. e) copia actului de identitate a persoanei imputernicite, tradus si legalizat;

3) Pentru comercianti persoane fizice sau asociatii familiale

 1. a) copie dupa actul de identitate si de pe autorizatia de functionare eliberata de autoritatea competenta sau de pe actul legal de constituire, dupa caz, precum si de pe certificatul de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent.

4) Pentru persoane fizice romane:  

 1. copie de pe actul de identitate;
 2. b) Copia certificatului de casatorie, cu mentionarea regimului matrimonial aplicabil, acolo unde este cazul.

5) Pentru persoane fizice straine:

 1. copie de pe actul de identitate si de pe pasaport (daca exista; copia dupa pasaport este obligatorie pentru persoanele nerezidente ale Uniunii Europene);
 2. b) Copia certificatului de casatorie, cu mentionarea regimului matrimonial aplicabil, acolo unde este cazul.

 

Pentru participarea la negocieri este necesară achiziţionarea şi însuşirea caietului de sarcini care poate fi achiziţionat de la lichidatorul judicair începând cu data apariţiei prezentului anunţ. Informaţii suplimentare pot fi obtinuţe la numerele de telefon 021 311 88 72, 0752 146 791 sau la adresa de e-mail licitatii@zrp.ro, persoana de contact: Iulia Ivăşchescu.

Comments are closed.