Platforma Industriala Carom

R & I GROUP SPRL (denumită anterior ZRP INSOLVENCY SPRL), societate civilă profesională cu sediul în București, sector 1, str. Popa Savu nr. 40, et.-ap. CAM. 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România sub numărul RFO II 0571, cod unic de înregistrare RO29440085, reprezentată de Asociat coordonator Elena Cosma, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC ENERGY BIO CHEMICALS SA-în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Bucureşti, sector 4, str. Cuțitul de Argint nr. 14, CAMERA 1, et. 1, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/19769/2007, Cod Unic de Înregistrare 22609447, conform Sentinţei Civile nr. 9619 din data de 13.11.2014 pronunţată de Tribunalul Bucureşti-Secţia a VII-a Civilă în dosarul nr. 25002/3/2013,

 

Având în vedere Încheierea de ședință din data de 18.07.2013 și Sentința civilă nr. 9619 din data de 13.11.2014 pronunțate în dosarul nr. 2005/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului București-Secția a VII-a Civilă, precum și procesul verbal al adunării creditorilor debitorului SC ENERGY BIO CHEMICALS SA din data de 05.06.2019, în conformitate cu dispozițiile NCPC în vigoare la data deschiderii procedurii, respectiv cele ale Legii nr. 85/2006, prin prezenta dispun și

 

ADUC LA CUNOȘTINȚĂ GENERALĂ:

 

În data de 22.08.2019, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar R & I GROUP SPRL din București, str. Popa Savu nr. 40, et.-ap. CAM 1, sector 1, va avea loc vânzarea în bloc prin licitație publică a ansamblului funcțional imobiliar ”Platforma Industrială CAROM” (utilizată pentru producția de cauciuc sintetic), situat în Municipiul Onești, str. Industriilor nr. 1, Județul Bacău, aflat în patrimoniul SC ENERGY BIO CHEMICALS SA – în faliment, compus din următoarele:

 

 • Bunuri imobile: terenuri în suprafață totală de 2.456.654,00 mp și construcțiile de pe acestea, înscrise în următoarele cărți funciare ale Mun. Onești: CF nr. 60445 (nr cadastral 60445); CF nr. 60433 (nr. cadastral [2383-2378-2379-3702-885/1/1/1]/3); CF nr. 60451 (nr. cadastral 5246); CF nr. 60447 (nr. cadastral [2383-2378-2379-3702-885/1/1/1]/6); CF nr. 60438 (nr. cadastral 890); CF nr. 60420 (nr. cadastral 60420); CF nr. 60446 (nr. cadastral 5245); CF nr. 60439 (nr. cadastral 60439); CF nr. 60450 (nr. cadastral 60450); CF nr. 60453 (nr. cadastral [2383-2378-2379-3702-885/1/1/1]/4); CF nr. 60454 (nr. cadastral [2383-2378-2379-3702-885/1/1/1]/7); CF nr. 60452 (nr. cadastral 884); CF nr. 60456 (nr. cadastral [2383-2378-2379-3702-885/1/1/1]/1); CF nr. 63958 (nr. cadastral 63958); CF nr. 63959 (nr. cadastral 63959); CF nr. 63960 (nr. cadastral 63960); CF nr. 63961 (nr. cadastral 63961); CF nr. 63962 (nr. cadastral 63962);

 

 • Bunuri mobile, constând în echipamente, instalații, utilaje, mijloace fixe, obiecte de inventar conform detalierii din caietul de sarcini. Aceste bunuri urmează a fi valorificate împreună cu activul imobiliar, prețul acestora fiind inclus în prețul total de pornire al licitației.

 

În caz de necâștigare la licitația din data de 22.08.2019, se vor organiza licitații în continuare, în fiecare zi de joi, la aceeași oră (14:00), la sediul lichidatorului judiciar R & I GROUP SPRL din București, sector 1, str. Popa Savu nr. 40, et.-ap. CAM. 1, având același preț de pornire, în aceleași condiții de participare, până la câștigarea la licitație a activului imobiliar descris mai sus sau până la aprobarea unei alte metode de valorificare a acestuia.

 

Bunurile care fac obiectul prezentei publicații de vânzare se vând doar la pachet, împreună cu toate documentele, autorizările, rețetele de fabricație, proiectul de închidere a batalurilor din Stația de Epurare Jevreni, cărțile tehnice ale EBC și marca ”CAROM”.

 

Licitatia va porni de la prețul 4.563.054,00 EURO, exclusiv TVA (ce reprezintă 50% din prețul de pornire al primei licitații). Cu privire la TVA se vor aplica prevederile fiscale in vigoare. Dacă nu se obține acest preț și există cel puțin 2 licitatori, bunul va fi vândut, la acest termen, la cel mai mare preț oferit.  Vânzarea se va face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă prețul de pornire al acestei licitații.

 

Ansamblul funcțional imobiliar ”Platforma Industrială CAROM” aflată în patrimoniul S.C. ENERGY BIO CHEMICALS S.A. se vinde liber de orice sarcini, potrivit art. 53 din Legea nr. 85/2006: ”Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asigurătorii, cu exceptia masurilor asiguratorii sau masurilor preventive specifice, instituite in cursul procesului penal”.

 

Ne aflăm la al optulea termen de licitație.

 

CONDIȚII PRIVIND LICITAȚIA:

 

 1. Poate participa la licitație, în calitate de licitator, orice persoană care are capacitatea deplină de exercițiu, precum și capacitatea sa dobândească bunul ce se vinde, conform art. 842 alin. (1) NCPC.
 2. În cazul în care persoanele care vor sa participe la licitație sunt reprezentate prin mandatar, mandatarul va avea obligația de a prezenta, în original, o procură specială autentică, conform art. 842 alin. (4) NCPC.
 3. Nu vor putea participa, fiind incapabile de a cumpăra la licitație publică, persoanele prevăzute de dispozițiile art. 1.654 Cod Civil.
 4. Debitorul nu poate licita nici personal și nici prin persoane interpuse.
 5. Toţi cei care doresc să cumpere activul sunt invitați să se prezinte la termenul stabilit pentru vânzare, la locul fixat în acest scop şi, până la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare.
 6. Poate participa la licitație orice persoană care, cel mai târziu până la începerea licitației, consemnează în contul debitorului SC ENERGY BIO CHEMICALS SA nr. RO36RNCB0072097411430217, deschis la BCR SA (cont EURO) sau în contul SC ENERGY BIO CHEMICALS SA nr. RO63RNCB0072097411430216 deschis la BCR SA (cont LEI), la dispoziția lichidatorului judiciar, în conformitate cu dispozițiile art. 843 (1) NCPC, o garanție de participare de cel puțin 10% din prețul de începere al licitației (valoarea garanției fiind de minim 305,40 EURO). Originalul recipisei împreună cu oferta de cumpărare va fi depusă la lichidatorul judiciar până la termenul sus-menționat și în recipisa doveditoare a depunerii garanției se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea garanției s-a făcut pentru înscrierea la licitația din data de 22.08.2019, în dosarul nr. 25002/3/2013.
 7. În conformitate cu dispozițiile art. 843 alin. (2) și (3) N.C.P.C., creditorii urmăritori sau intervenienți nu sunt obligați să depună garanția de participare.
 8. Participanții la licitație trebuie să achiziționeze, până la termenul fixat pentru licitație, caietul de sarcini. Acesta se achiziționează de la lichidatorul judiciar. Prețul caietului de sarcini este de 10.000,00 LEI, exclusiv TVA și se achită în contul lichidatorului judiciar R & I GROUP SPRL nr. RO56BACX0000000724512000, deschis la UNICREDIT BANK S.A. (cont LEI) sau în contul lichidatorului judiciar R & I GROUP SPRL nr. RO29BACX0000000724512001 deschis la UNICREDIT BANK SA (cont EURO).
 9. Creditorii debitorului SC ENERGY BIO CHEMICALS SA - în faliment sunt identificați în Tabelul definitiv al creanțelor și în Tabelul suplimentar, prevăzuți în Anexa nr. 1 ce face parte din prezenta publicație.
 10. Creditorii înscriși în tabel nu pot să adjudece ansamblul funcțional imobiliar oferit spre vânzare la o valoare mai mică de 75% din prețul de pornire a primei licitații, conform art. 842 alin. (5) NCPC.
 11. Prețul de pornire a licitației este de 4.563.054,00 EURO, exclusiv TVA (ce reprezintă 50% din prețul de pornire al primei licitații). Cu privire la TVA se vor aplica prevederile fiscale in vigoare. Dacă nu se obține acest preț și există cel puțin 2 licitatori, bunul va fi vândut, la acest termen, la cel mai mare preț oferit. Vânzarea se va face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă prețul de pornire al licitației, conform dispozițiilor art. 845 alin. (9) NCPC.
 12. După adjudecarea ansamblului funcțional imobiliar ”Platforma industrială CAROM”, adjudecatarul are obligația să depună diferența dintre garanția achitată în vederea înscrierii la licitație și prețul de adjudecare în termen de cel mult 30 de zile de la data vânzării (data procesului verbal de licitație). Creditorii (înscriși în tabel) nu pot să adjudece ansamblul funcțional imobiliar ”Platforma industrială CAROM” oferit spre vânzare la o valoare mai mică de 75% din prețul de pornire a primei licitații, fie că este vorba despre adjudecare în contul creanței, în acest caz fiind respectată ordinea de prioritate a creanțelor impusă de Legea 85/2006, fie că este vorba despre adjudecare și plata imobilului în condițiile Caietului de sarcini, adică 75% din prețul de pornire a primei licitații, conform dispozițiilor art. 842 alin. (5) NCPC.
 13. Câștigătorii la licitație care au participat individual sau în asociere la licitațiile organízate până la data de 05.06.2019 și nu au plătit prețul de câștigare la licitație nu mai au dreptul de a se înscrie și de a participa la licitația publică din data de 08.2019 și la nicio altă licitație organizată în vederea vânzării ansamblului funcțional imobiliar ”Platforma industrială CAROM”.
 14. În conformitate cu art. 838 alin. (4) NCPC, prezenta publicație în extras va fi publicată și într-un ziar de circulație națională, pe site-ul UNPIR și pe site-ul R & I GROUP S.P.R.L..
 15. Prezenta publicație s-a întocmit în conformitate cu dispozițiile art. 839 alin. (1) NCPC în 6 exemplare pentru:
 16. Dosar insolvență;
 17. Pentru afișare, conform art. 839 alin. (1) NCPC - la Sediul lichidatorului judiciar;
 18. Pentru afișare, conform art. 839 alin. (1) NCPC - Instanța învestită cu soluționarea dosarului 25002/3/2013, Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă;
 19. Pentru afișare, conform art. 839 alin. (1) NCPC - Locul unde este situat Ansamblul funcțional imobiliar ”Platforma Industrială CAROM” (Mun. Onești, Str. Industriilor nr. 1, jud. Bacău);
 20. Pentru afișare, conform art. 839 alin. (1) NCPC - la Sediul Primăriei Municipiului Onești, jud. Bacău;
 21. Comunicare către creditori, prin Buletinul Procedurilor de Insolvență, organelor fiscale locale, conform art. 839 alin. (1) NCPC.

Comments are closed.